06 / 06 / 2016

ارسال شده توسط در اسلایدر, خشکسالی, عناوین کل مطالب, مطالب علمی | 0 نظر

World’s 50 Most Populous Countries: 2015.

World’s 50 Most Populous Countries: 2015.

World’s 50 Most Populous Countries: 2015
50-کشور جهان از نظر رشد جمعیت.
پزوهشگر و ترجمه و تحلیل از سید محمود جعفری.

%d8%aa%d9%88%d9%81%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%85

تغییر اقلیم کمبود اب و مواد غذای و نیاز وسیله های زندگی اولیه معمولی زنگ خطری است برای بشر در این تاریخ که بشر با زیاده خواهی زمین را تغییر چهره داده است.
سوره الاسراء ایه  54 به بعد.کتاب اسمانی
و ما تو را ای محمد(ع) وکیل و نگهبان بندگان قرار ندادیم و بر تو تنها رسالت و اتمام حجت است. خدای تو بهتر می داند از برای خوب و بد مردم و ما  مقام بعضی از انبیاء را به بعضی از انبیاء دیگر برتر عطا کردیم .و خدای تو بر همه چیز دانا تراست. و به (داوود  پیامبر(ع) کتاب زبور را عطا کردیم) و بعد را لطفا مطالعه کنیید.کتاب زبور داوود)Book of Psalms )را در اینترنت جستجو کنید.اصول تمام ادیان الهی یکی است.The Book of Psalms (Hebrew: תְּהִלִּים‎‎ or תהילים, Tehillim, “praises”), commonly referred to simply as Psalms or “the Psalms”, is the first book of theKetuvim (“Writings”), the third section of the Hebrew Bible, and a book of theChristian Old Testament

 

 

 

SKMBT_C45116022916180_0020
بسیاری از کشورهای جهان اکنون باور ندارند که بایستی کنترل جمعیت را باور داشت.  گرم شدن کره زمین جابجای کشت زراعی از بین رفتن پوشش گیاهی کمبود اب اشامیدنی وجود گازهای گلخانه ای و تهی شدن سفره های اب شیرین در بسیاری از کشورها و نبود شغل و بیماری های گوناگون و هزینه درمان بسیاری از بیماریها   و صد ها مسایل دیگر  که زندگی اولیه بشری را به مخاطره انداخته است  = راهی نیست جز تمام کشورها برای توسعه پایدار کشور خود وجهان برنامه کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت با توجه به کنترل جمعیت و منابع کشاورزی و ابی اقتصادی و اقلیمی وعلمی وتبادلات بازرگانی صحیح با فرهنگ روز برنامه ریزی کنند. به امار ذیل توجه کنیید؟؟؟؟؟؟؟

This table provides figures about the 50 most populous nations in the world as of July 2015. China is the most populous

Rank Country Population
World 7,256,490,011
1. China 1,367,485,388
2. India 1,251,695,584
3. United States 321,368,864
4. Indonesia 255,993,674
5. Brazil 204,259,812
6. Pakistan 199,085,847
7. Nigeria 181,562,056
8. Bangladesh 168,957,745
9. Russia 142,423,773
10. Japan 126,919,659
11. Mexico 121,736,809
12. Philippines 100,998,376
13. Ethiopia 99,465,819
14. Vietnam 94,348,835
15. Egypt 88,487,396
16. Iran 81,824,270
17. Germany 80,854,408
18. Turkey 79,414,269
19. Congo, Dem. Rep. 79,375,136
20. Thailand 67,976,405
21. France 66,553,766
22. United Kingdom 64,088,222
23. Italy 61,855,120
24. Burma 56,320,206
25. South Africa 53,675,563
26. Tanzania 51,045,882
27. Korea, South 49,115,196
28. Spain 48,146,134
29. Colombia 46,736,728
30. Kenya 45,925,301
31. Ukraine 44,429,471
32. Argentina 43,431,886
33. Algeria 39,542,166
34. Poland 38,562,189
35. Uganda 37,101,745
36. Iraq 37,056,169
37. Sudan 36,108,853
38. Canada 35,099,836
39. Morocco 35,099,836
40. Afghanistan 32,564,342
41. Nepal 31,551,305
42. Malaysia 30,513,848
43. Peru 30,444,999
44. Venezuela 29,275,460
45. Uzbekistan 29,199,942
46. Saudi Arabia 27,752,316
47. Yemen 26,737,317
48. Ghana 26,327,649
49. Mozambique 25,303,113
50. Korea, North 24,983,205

Source: CIA World Factbook.

“For several years population has been increasing faster than many vital non-renewable and renewable resources. This means the amount of these resources per person is declining, in spite of modern technology. Other massive social and environmental problems … political instability, loss of freedoms, vanishing species, rain forest destruction, desertification, garbage, urban sprawl, water shortages, traffic jams, toxic waste, oil spills, air and water pollution, increasing violence and crime … continue to worsen as our numbers increase by more than 70 million more people every year. Solving these problems will be much less difficult when we stop increasing the number of people affected by them. Two billion people live in poverty, more than the population of the entire planet less than 100 years ago. Today there are more people suffering in misery and starvation in the world than ever before in history

Read more: Overpopulation Effects – Everything Connects

The Global Population Situation – An Overview

While the facts of overpopulation are very challenging, remember: we can choose our future. Forecasts might lead you to believe that a population of 9,10, or even 11 billion is inevitable.  But a dramatic and voluntary reduction in births starting now can begin to create a more positive and sustainable future for out planet. See our “Help Us Now” section to learn what you can do!

 • World Population in 2015 reached 7.3 billion.
 • It has doubled in the past 45 years! Earth’s population is increasing by over 140 people every minute … equivalent to another Los Angeles plus another Chicagoevery month. Over the past few hundred years humanity’s growth in sheer numbers has been truly explosive!

World population graph - future timeline

 • Right now, with over 7 billion of us:
  با ازدیاد جمعیت و نیاز زندگی برای زیستن و اثر انسان که زمین را تغییر چهره داده است در ذیل توجه کنیید که چه گذشته تابحال وچه خواهد گذشت در اینده با ازدیاد جمعیت و زندگی صنعتی  و ماشینی این جنین است که دانشمندان پیش بینی می کنند بشر با دست خود کره خاکی را در اینده نابود خواهد کرد .ایا به تاریخ و اب و هوای گذشته توجه کرده ای؟

  1. We are ravaging wildlife populations.  The number of mammals, birds, reptiles, amphibians and fish across the globe is, on average, about half the size it was 40 years ago.1

   ماباتوجه به ازدیاد جمعیت و نیاز عمومی روزمره وتجارت های جهانی با جا و بی جا  یا معنی دار یا معنی ندار به شمارش حیوانات گوناگون وپرندگان وماهی ها وبه طور کلی حیوانات وحشی نگاه کنیم  50 درصد کم تر از 40 سال گذشته است
  2. We are rapidly losing farmland. An area of cultivated land the size of Iowa and Wisconsin combined (75 million acres) is lost every year due to soil erosion and urban sprawl.2ما با سرعت اراضی کشاورزی را از دست می دهیم به اندازه وسعت ایالت اوهایو و وسکانسین که باید کمی زحمت کشید برای بیرون اوردن این دو امار که جمعا گفته شده است 75 میلیون ایکر هر سال  به لحاظ فرسایش خاک و فعالیتهای تغییر کابری شهری.
  3. We are rapidly destroying forests. Between 2000 and 2012 the Earth average a net loss every year of forested land about the size of Ohio (over 30 million acres).3
   انسان با سرعت جنگلها را تغییر کاربری داده جهت مسایل معنی دار وغیر معنی دار ودر نوشته بالا این مثال زده است که بین سالهای 2000 تا 2012 بطور متوسط هر سال به اندازه وسعت ایالت اوهایو حدود 30 میلیون ایکر جنگل از بین رفته است.We are consuming non-renewable resources – fossil fuels, minerals, and metals – at an enormous rate. Over time, these resources are decreasing in quality and increasing in cost.
   مادر حال استفاده منابع غیر قابل تجدید هستیم همانند.  انواع معادن نفت و گاز و مس و سنگ وخاک نسوز و اهن و شیشه وصدها اقلام دیگر
   ودراینجا با توجه به تغییر اقلیم جنگلها ومراتع  واراضی کشاورزی هم  باید اضافه شود. این منابع عظیم هر روز کمتر می شود از نظر کفیت و گرانتر می شود از نظر قیمت
   عزیزان تعریف منابع تجدید شونده وغیره تجدید شونده از کتوب واینترت بیرون اوریید.
  4. We are depleting global groundwater over 3 times faster than rainfall can recharge aquifers.4  By 2025, 1.8 billion people will be living in countries or regions with absolute water scarcity, and 2/3 of the world population could be under water stress conditions.5
   برداشت اب از سفرهای ابهای زیر زمینی اینقدر وحشناک است در دنیا که  3 برابر ریزش ان است که سفرها را پر کند در جهان و در سال 2025 بیلیون 1.8 تخمین زده می شود که با کمبود اب مطلق روبرو خواهد بود و دو سوم جمعیت جهان با تنش ابی مواجه خواهند شد.
  5. We are causing soil salination and erosion at rates much faster than rates of natural soil restoration.
   ما باتوجه به نیاز زندگی و نداستن برنامه و اینده نگری و بعضا اجبار خاکهای زراعی را شور تلخ نموده وبه لحاظ نبود وسایل تکنولوژی وبی برنامه گی سالها میلیونها تن خاک زراعی از طریق فرسایش ابی و خاکی و بادی و غیره از ذست می دهیم
  6. We are over-fishing, acidifying, and polluting our oceans.6
   ما با دست خود و بدون برنامه ریزی میزان ماهی های که از دریا و اقیانوسها صیید می کنم بدون حساب وکتاب است و از طرفی ابها اقیانوسها را اسیدی کرده که بسیاری موجودات زنده  گیاهی و حیوانی سال به سال منقرض می می گردند.
  7. We are rapidly disrupting the relatively stable climate that human civilization and all other species have experienced for thousands of years through our greenhouse gas emissions.:
   ما به سرعت در حال بر هم زدن آب و هوا  وگونهای گیاهی و  دیگر موجودات زنده  پایدار بودهایم که به لحاظ تمدن بشری و گاز های گلخانهای در هزاران سال پیش امده است
  8. We are creating massive amounts of waste and pollution.  Each of us contributes to: 1) proliferation of ocean “dead zones” and dying coral reefs; 2) rivers, lakes, and underground aquifers filling with industrial and agricultural.
   بشر با دست خود خرابی های از جمله حجم عظیمی از زباله  والودگی های گوناگون بوجود اورده که تخمین زده شده  که هر نفر از ما منجر به گشترش از بین رفتن اقیانوسها وصخرهای مرجانی رودخانه دریاها دریاچه ها  و پر کردن سفرهای ابهای زیر زمینی با الاینده های و صنعتی  و بیمارستانی و  شیمای و غیره والودگی خاک و اب  و رسوب های گوناگون اسیدی و شیمیای و صنعتی همه مواجه گشته و روز به روز زیادتر می شود.
  9. We are increasing a wide range of social problems: resource pollution; 3) soil contamination; and 4) destruction and fouling of other species’ habitats. and wars; refugee migration; overcrowding and traffic congestion; dilution of representative democracy; increasing bureaucratic complexity and loss of personal freedoms; higher food, energy, and housing costs; and rising youth unemployment…that continue to worsen as our numbers increase by more than 70 million people every year.
   ما هر روز با مسایل اجتمای گوناکون و منابع الوده گی از جمله  رسوب و تخریب خاک  وتخریب گونه های گیاهی و جانوری وبا بوجود امدن جنگهای گوناگون میلیونها اواره وپناهده اجتمای به بار اورده و در بعضی کشورها ازدحام بیش از حد ترافیک به بار اورده و با این مشکلات از دست دادن ازادی های فردی را دنبال می کنند. و با مشکلات گران شدن مواد غذای و انرزی و وسایل زندگی بشری از جمله الونک و خانه  مخارج بیمارستانی  رفت امد شهری وغیره روبروگشته و  طرفی جوانان زیاد ترشده بیکاری از یک طرف که هر روز بیشتر و بد تر و تخمین زده می شودذ 70 میلیون در سال. واین است که باید به تمام کشورها برای برنامه ریزی توسعه پایدار هشدار داد. واین است که دوستی و همت جهانی می طلبد.

   • Over 2 billion people live on less than $2 a day – more than the population of the entire planet less than 100 years ago.7
   • Based on data from the Global Footprint Network, the Earth can generate renewable resources and absorb humanity’s wastes for only about 2 billion people at an average European’s level of consumption. It is important to understand that this analysis omits two tremendously important factors.  It does not factor in the alarming depletion of all the non-renewable resources such as fossil fuels, metals, and minerals that make industrial civilization possible. Second, the footprint calculation does not set aside significant habitat for other species.
   • If all countries followed the lead of countries with the lowest fertility rates – including Taiwan, Spain, Portugal, South Korea, and Poland – we could reach a global population of 3 billion by 2100!

    

 • و در اینجا باید گفت که 2 بیلیون نفر از جمعیت جهان هر روز کمتر از 2 دودلار درامد داشته و برای زندگی اولیه بیشتر از جمعیت سیاره مادر صد سال پیش بر اساس امار رد پای جهانی.
  و زمین توان ان دارد که برای منابع تجدید پذیر تنها برای 2 بیلیون نفر و این مهم است که بدانیم در سطح  مصرف مردم اروپا است. ونتیجه این است که که درک کنیم که این تجزیه و تحلیل را که منتشرمی شود دوعامل  فوق العاده مهمدر این تحلیل در کاهش هشدار دهنده کامل نیست مانند همه منابع غیر قابل تجدید مانند سوخت های فسیلی فلزات  و مواد معدنی که  درتمدن صنعتی امکان پذیر است.
  دوم: شبکه رد پای جهانی نتوانسته  این جنین  وتحلیل  تنظیم کند از برای زیستگاه قابل توجه ای برای دیگر گونها.
  اگر همه کشورها پیروی  ورهبری  از برای کمترین  نرخ بار وری .همانند تایوان واسپانیا و پرتقال و کره جنوبی و لهستان ما خواهیم رسید به  مجموع جمعیتی  با 3 بیلیون نفر در سال 2100 میلادی که  کمتر از 2 دلار در روز درامد دارند.1- تعریف انرژی های تجدیدپذیر

  انرژی های تجدیدپذیر انرژی هایی هستند که برای دسترسی به آن نیاز به زمان طولانی وجود ندارد و بلافاصله و یا در زمان کم قابل دسترس و یا تولید می باشند. از این نوع انرژی ها می توان به انرژی خورشید، باد، آب و انرژی ناشی از بالا و پایین رفتن آب که به جزر و مد معروف است نام برد.

  خاصیت اصلی این انرژی ها این است که معمولا در نقاط مختلف جهان فراهم بوده و در دسترس همگان می باشد. با این وجود در نقاط دنیا به دلیل ويژگی های جغرافیایی از جمله هموار بودن یا دارای ارتفاع بودن مانند کوهستانی بودن و یا داشتن منابع آبی مانند دریا و رودخانه، میزان دسترسی به این انرژی ها با هم تفاوت دارد.

  برای نمونه در مناطقی که خورشید بصورت مستقیم تر و با حرارت بیشتر بر آن مناطق می تابد از انرژی خورشیدی بیشتر می توان استفاده کرد و یا در نقاطی که باد با سرعت بیشتری بوزد، ظرفیت استفاده از این انرژی بیشتر می باشد. معمولا این مناطق مناطقی هستند که هموارتر از سایر نقاط زمین می باشند. در مناطقی نیز که دسترسی به آب بیشتر است، انرژی آبی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

2-تعریف انرژی های تجدیدناپذیر

انرژی های تجدید ناپذیر انرژی هایی هستند که به آسانی مانند انرژی های تجدیدپذیر در دسترس نمی باشند. این نوع انرژی ها برای تولید به زمان بسیار طولانی و حتا میلیون ها سال نیازمند می باشند. البته در حقیقت این انسان ها می باشند که نیاز مهم و اولیه به آن ها را دارند. برای نمونه نفت (تیل) در طی میلیون ها سال از گیاهان و حیوانات درست شده و برای تجدید آن به این شکل باید میلیون ها سال بگذرد. میزان استفاده ی فراوان و نیاز شدید بشر به این نوع انرژی ها باعث شده که به سرعت به سمت پایان حرکت کنند.

از نمونه های انرژی های تجدیدناپذیر می توان به نفت، گاز، زغال سنگ و اُرانیوم اشاره کرد.
فارسی را پاس بدار ای ایرانی اصیل

و اما نظر دارا و سارا در رابطه با بی سودانی که حتی نوشتن عمومی را به لحاظ جاپیدن مردم قبول ندارد و از خطوط عجوج مجموج برای گیج کردن مردم استفاده می نمایند.دارا وسارا می گوید خطوط نستعلیق  ودرهم برهم  وعجوج ومجوج جایگاهی در موارد ذیل ندارد و باید جرم شناخته شود و درغیر اینصورت خود جزو گناهکاران وسودجویانیید.خط نستعلیق باید کجا بکار رود؟؟؟؟؟؟

 

%d8%ae%d8%b7-%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%82

هشداری از برای انهای که از خطوط کشیده ودرهم برهم برای سودجوی استفاده می نمایند مردم انها را شناسای کنیید برای روز انتقام.چند درصد مردم می توانند این خوط را بخوانندبرای مسایل عنوان شده

به استحضار می رساند در این ماه مبارک رمضان پیشنهاد دارم لایحه ای دولت مردان به مجلس ارائه دهند و در مدت بسیار کوتاه بانظر مساعد نمایندگان با سواد تصویب ودر این مملکت مورد اجرا قرار گیر.به شرح ذیل.حروف الف با را بدانید برای نوشتن و خواندن نه برای گیج کردن مردم وچپو کنی مال واموال و سودجوی.فارسی را پاس بدار ای ایرانی اصیل

Image result for ‫تصویر خط نستعلیق اسناد قدیمی در ایران‬‎
همان گونه که مستحضر می باشید .بسیاری از ادرات دولتی و شرکتها و دفاتر ازدواج و ثبت احوال و شعبات دادگستری و قضات و وکلای دادگستری وگمرک و دارئی و نیروی انتظامی و غیره و شهرداریها املاک فروش و رهن و اجاره در مکاتبات ادرای شخصی وحقوقی به روال گذشته از خطوطی و یا قلمی وکلماتی یا لغات عربی و یا فارسی کشیده استفاده می نمایند که بسیاری از مردم از فهم ان عاجز ونوشته های  انها به اندازه ای نا خوانا و درهم برهم و پیچیده که حتی اسم و فامیل خود این اشخاص نویسنده خوانده نمی شود و قابل فهم نیست و بدین لحاظ از دیدگاه حقوقی و شرعی و فنی بسیاری از افراد ناباب با بکار بردن موارد ذکر شده به این طریق سود جوی وکلاه برداری می نمایند.لذا این چنین لازم است که دستورالعملی تهیه گردد که مطلقا ازالفاظ و خطوط نا خوانا وکشیده بکار برده نشود.جز خطوط و لغات قابل فهم عمومی و کتابی و یا تایپ ماشین که البته اولویت با تایپ کردن است و سپس در بکاربدن ونوشتن افراد حتما اسم  و فامیل انها بطور خوانا نوشته شود در غیر این صورت باید جریمه برای انها مشخص گردد.امیدوارم که این مهم دولت مردان وظیفه شناس و باخدا برای انها قابل فهم باشد در غیر این صورت خود جزو گناه کاران وخربکاران اقتصادی واجتمای وفرهنگی وحقوقی و شرعی خواهد بود.ایا این گونه امضاء ها در مسایل حقوقی و شرعی و اقتصادی و مالی معتبر است دارا وسارا گویند خیر خیر خیر .اگر نام کامل خوانا ننویسی پس پدر ومادرت کیست.؟؟؟

Image result for ‫تصویر حمله مغول به ایران‬‎

ودراخر خدواند می فرماید ما که این همه کرات اسمانی وانجه درمیان انها است به بازی و شوخی نیافریدیم.که عده ای فرصت طلب در این مملکت ( ایران )مردم را نادان حساب می کنند.با دعای خیر برای با سودانی که به دنبال سازندگی این مملکت می باشند.اینجانب در مورخه 2 تیر 1395 به اکثر مسئولان دولتی  نظام ایمیل زدم برای رسیدگی ودستورقاطع.باسلام به عزیزان وانسانهای مردم نه ازار ودومکراسی خواه در دنیا با توجه به تغییر اقلیم جهانی و برنامه ریزی توسعه پایدار  با توجه به جمعیت جهانی این قرن سوره مبارکه نجد در کتاب اسمانی ایه 96 تا  114  با توجه به کتوب اسمانی از جمله حقیت ودانش بشری و  پند واندرزهای که در کتوب اسمانی خدواند وتمام پیامبران از ادم تا هوا تا اکنون برای بشریت به جای گذاشته است
دانشمندان وکشاورزان ومردم معمولی توجه دارند که دنیا در خطر کمبود اب وغذا و پوشش گیاهی وهزاران مسایل وابسته زندگی کنونی از جمله ازدیادجمعیت می طلبد که تمام مردم دنیا از عادت زشت وپرهیز نمایند زیرا خداوند ادم وهوا را افرید برای امیزش واکثر حیوانات هم جفت افرید.پس در این تاریخ دیگر غذای وکمنابع زندگی برای بدکاران وجود ندارد واین هشداری است برای افراد ذیل وسیاست مداران فریب کار جهان که به انسانهای معمولی خوب به پیونند از برای زتدگی با توسعه پایدار بهتر وخوب وبا توجه به مسایل ذیل در اینده برای تمام افراد خلاف کار از جمله افراد در نوشته های ذیل شماره اختصادی فردی از برای انها توسط دولتهای خدا شناس صادر خواهد شد که حتی غذا در کلیه فروشگاها به انها نفروشند.
این نوشته لازم به توضیحات دارد لطفا تحمل نمایید.عزیزان باز دیدکننده.

Statistics on the percentage of the population that are homosexual and lesbian

 gdp-growth-by-country

that are homosexual and lesbian
در ذیل توجه فرمایید امار انسانهای که از راه ازدواج دایم و موفقت ودوست دختر داشتن وپسر داشتن منحرف می گردد در دنیا وخود ونسلهای ایده را به مخاطره می اندازند. به نظر این مطالب به ترجمه نیاز نیست لیکن همه نام کشورها واعداد ودرصد نوشته شده است.
ا- سکس مردم با مرد که ان را که ان را به زبان انگلیس gay گویند.
تعریف lesbian که انها عدهای تشکیل می دهند در دنیا که زنها بازنهااز را زبان ویا دست ویا علت های مصنوعی سعی در ارزاء خود دارندو بسیاری از این ها در دنیا حتی با سگ های تربیت شده جفت گیری می کنند یا انها را لیس می زنند وبعضا با گربه وغیره.
تعریف bisexual انهای هستند زنها از را دهان از جلو وعقب هم دیگر را لیس می زنند .
با توجه به مسایل جامع شناسی وپزشکی وبوم شناسی وانسان شناسی و روانشناسی و روان
مجموعه ای از  در صد این افراد در کشورهای ذیل

guy

این افراد بطور کل قیافه های انها بهم ریخته ودر جامه کاملا مردم با هوش ودانا انها را می شناسند. تشخیص می دهند.
شایان ذکر است با توجه با توجه به مسایل سیاسی از برای قدرت برای افراد خاص در دنیای کنونی حتی افرادی از ادیان مختلف دنیا  حتی افراد اهل کتاب وغیر کتاب اسمانی  وباندهای مافیای قاجاق دختران وزنها
با حیله های مختلف این جمعیت قابل توجه را به فساد کشانده.
بطور نمونه پسران را تربیت می کنند که در کنار مادران یا خاهران بطور نزدیک هم دیگر را در بغل گرفته وارام ارام حس سکسی در انها پیدا می گردئد. از طرف دیگر پدرها به دختران تجاوز می کنند.این گروه در کشورهای مختلف دنیا قد علم کردهاند بر ضد خدا و ضد مردم نیک که می خواهد سالم  وساده زندگی کنند وجا دارد که مردم دنیا بر علیه انها قیام نمایند همچنان که در کتب اسمانی می فرماید در بسیاری از سورها از جمله
قوم لوط و فرعونیان و …. که هیچ کدام به یکتا پرستی ایمان نیاوردند امروز تاریخ ورق خورده واگر دولتها ومردم نیک قد علم ننمایند شیرازه زندگی بطور کل بهم ریخته وخداوند همچنان که در طول تاریخ ملاحظه داشتهاید برانها به کمک مردم نیک مسلما پیروز خواهد شد.واین هشدار برزگی است از سایتof-water.com.

by Matt Slick

America–3.8%

 1. 3.8% of Americans are gay

  1. “The Williams Institute at the UCLA School of Law, a sexual orientation law and public policy think tank, estimates that 9 million (about 3.8%) of Americans identify as gay, lesbian, bisexual or transgender (2011).” (gaylife.about.com/od/comingout/a/population.htm)

 2. 1.8% of Americans are bisexual

  1. “The institute also found that bisexuals make up 1.8% of the population, while 1.7% are gay or lesbian. Transgender adults make up 0.3% of the population.”  (gaylife.about.com/od/comingout/a/population.htm)

 3. 1% of American Households

  1. “The 2000 U.S. Census Bureau found that homosexual couples constitute less than 1% of American ho

  2. “While the percentage of women and men aged 18-44 years who reported they were either heterosexual or homosexual was similar (94% of women and 96% of men said they were heterosexual while 1.1% of women and 1.7% of men said they were homosexual or gay), the percentage of women who reported they were bisexual was more than 3 times as high as men (3.5% of women vs. 1.1% of men).” (www.hhs.gov/opa/pdfs/r-and-e-update-spring-2011.pdf, p. 5.)

  3. useholds.” (gallup.com/poll/6961/what-percentage-population-gay.aspx)

 4. 3%-8% are gay and lesbian

  1. The National Gay and Lesbian Task Force estimates three to eight percent of both sexes.(gallup.com/poll/6961/what-percentage-population-gay.aspx)

Australia–1.2%

 1. 1.2% of Australians are gay

  1. “Number of homosexuals in Australia Nationwide statistics–1.2% of adults identify as homosexual or lesbian. * 1.6% of adult men identified as homosexual and 0.8% of women as lesbian. * 1.4% of women and 0.9% of men said they were bisexual. Source: The 2003 ‘Sex in Australia’ survey of 20,000 people, with a special weighting to Sydney’s homosexual centre. Conducted by the Australian Research Centre in Sex, Health & Society(ARCSHS) at La Trobe University. Published in Australian & NZ Journal of Public Health, Vol 27 No 2 2003 ISSN 1326 0200.”(saltshakers.org.au/issues/homosexuality/199-statistics-homosexuality)Britain

   1. 1.5% of the adult population are gay and bisexual

    1. “The report by the Office of National Statistics placed Britain’s gay and bisexual community at 1.5% of the adult population, almost 750,000. Six years before, however, ministers had estimated the figure at almost 3.5 million.” (guardian.co.uk/society/2010/sep/26/gay-britain-national-survey-statistics)

   Canada–1.0%

   1. 1% of Canadians are gay

    1. “Among Canadians aged 18 to 59, 1.0% reported that they consider themselves to be homosexual and 0.7% considered themselves bisexual. About 1.3% of men considered themselves homosexual, about twice the proportion of 0.7% among women. However, 0.9% of women reported being bisexual, slightly higher than the proportion of 0.6% among men. ” (statcan.gc.ca/daily-quotidien/040615/dq040615b-eng.htm)

   Netherlands

   1. Same Sex Marriages 3%:

    1. “For the first six months after gay marriage was legalized in the Netherlands, same-sex marriages made up 3.6% of the total number of marriages. The numbers have steadily dropped since then to around 3%, with 2,500 gay couples marrying in 2001, 1,800 in 2002, 1,200 in 2004, and 1,100 in 2005.” (gaymarriage.lifetips.com/cat/64319/gay-marriage-facts-statistics/index.html)

   The Kinsey Report–10% of Americans Homosexual

   1. “In his 1948 book, Sexual Behavior in the Human Male, Alfred Kinsey shocked the world by announcing that 10% of the male population are gay.” (gallup.com/poll/6961/what-percentage-population-gay.aspx)

   2. “Prof Kinsey interviewed thousands of men and women in the United States between 1938 and 1952 and claimed that 13 per cent of the men, and 7 per cent of the women were “almost exclusively” homosexual. However, his methods have subsequently been cast into doubt. Professor Julia Ericksen, from Temple University in America, warned that Prof Kinsey’s methods could not be used to derive an indication as to the behaviour of the population as a whole.” (christian.org.uk/news/how-true-are-the-stats-on-uk-homosexual-numbers/)

   3. “The truth is that this ten percent statistic comes from a report published more than 40 years ago–the famous 1948 study led by William Kinsey.6 The only problem with this report is that its findings were terribly flawed by the methodology used to collect the supposedly representative sample of the U.S. population. Why were his findings flawed? For several reasons, first and foremost being that approximately 25 percent of the 5,300 individuals Kinsey studied were prison inmates, “who by the nature of their confinement, couldn’t have heterosexual intercourse.” In addition, 44 percent of these inmates had had homosexual experiences while in prison. This was hardly a representative sample of the American population.”

    (equip.org/articles/what-percentage-of-people-are-homosexuals-)

   Matt Slick

   About The AuthorMatt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.

   Related Articles

 

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top