01 / 12 / 2016

ارسال شده توسط در عناوین کل مطالب, مطالب علمی | 0 نظر

جوش صورت وکورک صورت و فرق بین انها : what is skin acne and skin pimples

جوش صورت وکورک صورت و فرق بین انها : what is skin acne and skin pimples


what is skin acne and skin pimples.

پزوهشگر وترجمه وتحلیل واتخاب از سیدمحمودجعفری
این مطلب به ویرایش نیاز دارد.

 

%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%afجوش صورت وکورک صورت و فرق بین انها : what is skin acne and skin pimples
درصد قابل توجه ای از جمعیت جهان در نوجوانی وحتی بعدا به این بیماری وعارضه دچار می گردنند. وعوامل ان بسیار است واز برای توسعه پایدار چه باید کرد؟
در  ابتدای زندگی  در طول تاریخ موجودات زنده ازجمله بشر وحیوانات  وحشی واهلی وپرندگان وماهی در اقیانوسها وغیره دچاره نوسانات اب وهوای وجدل کردن از برای زندگی ومعاش بوداند اکنون که میلیونها از این تاریخ پر فراز ونشیب می گذر  وجمعیت کنونی نزدیک به 8 میلیار وبیشتر رسیده است بسیاری از کشاورهای توسعه یافته ودر حال توسعه وجهان سوم در جدل سیاستهای جنگهای گرم وسرد از برای توسعه ایدولوژی مذهبی  واداب ورسومی و منابع  ابی و غذای ومنابع گرمایش وسرمایش  واموختن علوم وتکنولوژی جدید و به دنبال شغل  ودر صدد پیدا کردن مکان های امن با توجه به دادهای علوم فضا وهوا از برای تغییر اقلیم وتوسعه پایدار می باشند. در بحثهای گذشته ما در رابطه با اینکه به علت تغییر اقلیم چه مسایلی در جهان کنونی پیش امده است با نوشتار وتصویر توضیحاتی ارائه شد واین نوسانات از جمله الودهگی هوا وتغیرات اب وهوای موجودات زنده را دچار گرفتاری های کرده است که مردم جهان با سیاست های مذهبی وقومی و ونزادی ومالی این چنین باید گفت که تقریبا از دیگاه مسایل علوم انسان شناسی تن به تن باهم در حال جنگهای گوناگون می باشند بعضی از کشورها با سیاست های کمونیستی و بکار گرفتن روشهای گوناگاگون در بعضی از نقاط جهان اکنون مردم را به  انواع بردگی گرفته وبه دنبال کشورگشای و  با به  بکار  بردن انواع فریبها در صدد قابل توجه ای از  مردم جهان را اجیر کرده از برای زندگی بهتر خود این نوع بیماری تنها در کشورهای جهان سوم ودر حال توسعه و توسعه یافته نیست بلکه با تغییر اقلیم  حتی این نوع تعریفها هم در حال تغییر است وبا گفتار مذکور  یکی از مشکلات زندگی کنونی انسانها  بحث زیبای زنتیکی و فیزیکی  انسانها همچنان در طول تاریخ مورد چشم انداز مردم جهان بوده تا امروز  در این مبحث که پزشکان وحستجوگران در رابطه با مشکلات زیبای بدن انسان که صورت افراد به خاطر نمایان بودن بیرونی ان قابل توجه است انواع جوش های صورت است که بجا است توضیحاتی در رابطه با این نوع بیماری یا عارضه از  برای هوشیار شدن مردم در این سایت مردمی به قلم اید .
اکنون بایدگفت همچنین که در مطالب قبل بسیاری از این مطالب توضیحاتی داده شده است به نحوهای گوناگون باز هم قابل هوشدار است چرا زیرا میلیارها دلار سالانه بخصوص دختران وزنهای جهان
برای مشکلات زیبای صورت خود هزینه می کنند مشکلات الودگی هوا از یک طرف مشکلات بکار بردن سموم کشاورزی که انواع واقسام است از طرف دیگر و مشکلات تجمع مردم جهان در شهرها وروستاها از طرف ساخت وساز بناهای بلند ارتفاع  وگرفتاری های بشر از دیدگاه سرپناهی ویا معاشی ویا تعمین وسایل زندگی و دیگر نیاز بشری از شغل و ازدواج  ووسیله رفت وامد وهزاران مسایل دیگر بشر را به فکر مال اندوزی وکشورگشای وا داشته است بقای سموم کشاورزی والودگی هوا واب وتجمع انواع سموم در ساختار بدن انسان واکنشهای به وجود می اورد که جوش های صورت هم چندین نوع است زیرا کبد انسان ودیگر اعضاء بدنی نمی توانند سموم را از بدن خارج نمایند چرا در طول تاریخ به لحاظ مسایل گوناگون حتی ژنهای انسانها با درگیری بیماری ها والودگی های هوای تغییر پیدا کرده وبدن انسانها وحیوانات به لحاظ مشکلات زندگی وراحت نبودن در حال استرس می باشد وشایان ذکر است و علوم پزشکی هم بیکار ننشسته بسیاری از این  مشکلات زیبای را حل کرده اند ویا گرفتار ترمیم ان نیز می باشند وبضعا هم نتوانسته اند بعضی ازاین عارضه ها یا بیماری ها را ترمیم کنند چرا یا علم کنونی جواب گو نیست یا مردم دیر به مطب پزشکان مراجه کردهاند به لحاظ مسلیل گوناگو.ن فکری ومای وتحصیلی بقیه دارد لطفا کمی تحمل نمایید.

پزوهشگر وترجمه وتحلیل واتخاب از سیدمحمودجعفری
این مطلب به ویرایش نیاز دارد.

Acne is a broader term than pimples. Acne refers to the skin disease involving sebum (skin oil), keratinization (shedding dead skin cells), and bacteria. It can range from very mild acne
.consisting of mostly
blackheads, to severe cystic acne.
Oct 16, 2014
What is Acne?
Acne is an inflammation of the skin in which the secreted sebum gets collected in the pores of the skin and gets trapped there. That causes the skin to elevate in the form of a breakout. It may or may bot have a head. If its acne, it will most likely have a white head and is painful to touch. If its a pimple, it is not painful unless it is too severe. Pimple is also a form of acne. Any breakout on the skin can be termed as acne and then, acne is classified into various categories depending on its size and severity.
Pimples are generally milder than a full-blown acne attack. But, the reason for both the skin conditions is same – clogged pores. And, why are they common in oily skin types? Because, the skin secretes more sebum and is more likely to have deposits of sebum on the skin. So, keeping the skin clean is one of the carnal rules of skin care. If you find that your skin suffers regularly from breakouts, you should consult a dermatologist and use prescription products as they have chemicals which are better at cleaning the pores and keeping them unclogged.???

ACNE OVERVIEW-1

Acne is a skin condition that causes pimples to develop. Acne is the most common skin disorder in North America, affecting an estimated 85 percent of adolescents.

Effective acne treatments are available to treat existing pimples and prevent new ones from developing. In addition, cosmetic treatments can help to reduce scarring and changes in skin color caused by acne.
UpToDate is one of the most respected medical information resources in the world, used by more than 600,000 doctors and thousands of patients to find answers to medical
questions

HOW DOES ACNE DEVELOP?

Why Some People Get Zits And Others Don’t – Live Science

www.livescience.com › Health

Mar 3, 2013 – A newly discovered strain of good acne bacteria may keep skin clear … Though acne affects 80 percent of the population at some point in their lives, scientists have … “This P. acnes strain may protect the skin, much like yogurt’s live … bad bacteria from invading the skin and prevent pimples before they star
Acne Face Map

Image result for image of pimples in the face

 

There are four basic events involved in the development of acne lesions.

Hair follicles become blocked with an overabundance of normal skin cells (figure 1). These cells combine with sebum (an oily substance that lubricates the hair and skin), creating a plug in the follicle.

The glands that produce sebum, known as sebaceous glands, enlarge during adolescence and sebum production increases (figure 2). Numerous sebaceous glands are found on the face, neck, chest, upper back, and upper arms.

The increase in sebum production allows for the overgrowth of a bacterium called Propionibacterium acnes that normally lives on the skin.

Inflammation occurs as a result of bacterial overgrowth or other factors (figure 3). This can lead to the rupture of the follicle and the formation of a red or tender pimple.

Image result for image of pimples in the face

ACNE CAUSES

Hormonal changes — Hormonal changes during adolescence cause the sebaceous glands to become enlarged, and sebum production increases. In most people with acne, hormone levels are normal, but the sebaceous glands are highly sensitive to the hormones.

Less often, women’s hormone levels are affected by an underlying medical problem known as polycystic ovary syndrome (PCOS). (See “Patient education: Polycystic ovary syndrome (PCOS) (Beyond the Basics)”.)

Acne tends to resolve between ages 30 to 40, although it can persist into or develop for the first time during adulthood. Post-adolescent acne predominantly affects women, in contrast to adolescent acne, which predominantly affects men. Acne can flare before a woman’s menstrual period, especially in women older than 30 years.

External factors — Oil-based cosmetics may contribute to the development of acne. Oils and greases in hair products can also worsen skin lesions. Water-based or “non-comedogenic” products are less likely to worsen acne.

People with acne often use soaps and astringents. While these treatments remove sebum from the skin surface, they do not decrease sebum production; frequent or aggressive scrubbing with these agents can actually worsen acne.
Image result for image of pimples in the face

Diet — The role of diet in acne is controversial. Some studies have found weak associations between cow’s milk and an increased risk of acne, perhaps because of hormones that occur naturally in milk. However, there is no strong evidence that milk, high-fat foods, or chocolate increase the risk of acne.

Stress — Psychological stress can probably worsen acne. In several studies of students, acne severity appeared to worsen during times of increased stress [1].

%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86

ACNE TREATMENT

There is no single best treatment for acne, and combinations of treatments are sometimes recommended. Since acne lesions take at least eight weeks to mature, you should use a treatment for a minimum of two to three months before deciding if the treatment is effective. (See “Treatment of acne vulgaris”.)

Image result for image of pimples in the face

Acne skin care — Skin care is an important aspect of acne treatment

Skin hygiene — Wash your face no more than twice daily using a gentle non-soap facial skin cleanser (eg, Cetaphil, Oil of Olay bar or foaming face wash, or Dove bar) and warm (not hot) water. Some providers recommend avoiding use of a washcloth or loofah, and instead using the hands to wash the face. Vigorous washing or scrubbing can worsen acne and damage the skin’s surface.

Do not pick or squeeze pimples because this may worsen acne and cause skin swelling and scarring. It can also cause lesions to become infected.

Moisturizers — Use of a moisturizer minimizes dryness and skin peeling, which are common side effects of some acne treatments. Moisturizers that are labeled as “non-comedogenic” are less likely to block skin pores.

Sun protection — Some acne treatments increase the skin’s sensitivity to sunlight (eg, retinoids, doxycycline). To minimize skin damage from the sun, avoid excessive sun exposure and use a sunscreen with SPF 30 or higher that is broad spectrum (blocks both UVA and UVB light) before sun exposure. (See “Patient education: Sunburn prevention (Beyond the Basics)”.)

Can I treat my own acne? — If you have mild acne, you can try to treat yourself with non-prescription products initially. Nonprescription acne treatments may include salicylic acid, benzoyl peroxide, sulfur, alpha hydroxy acids, adapalene, or tea tree oil, all of which are available in nonprescription strengths. A combination of these treatments may be more effective than using one single product alone. In rare cases, people have a severe allergic reaction to acne products, so for the first three days, try them on just a small area. (See “Light-based, adjunctive, and other therapies for acne vulgaris”.)

If you do not improve after three months of using non-prescription products or you have moderate or severe acne, consult a healthcare provider for advice on the most effective treatments.

Noninflammatory acne — Noninflammatory acne causes whiteheads or blackheads without redness or skin swelling (picture 1).
%d8%b3%da%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a8

Retinoids — Topical retinoid medications are often recommended for noninflammatory acne. Examples of these medications include tretinoin (Retin-A, Avita, Atralin), adapalene (Differin), and tazarotene (Tazorac).

Retinoids are usually applied once per day, although people who develop skin irritation can reduce this to every other day or less, then increase as tolerated over time. Most people become more tolerant of retinoids over time.

Most retinoids are available in a gel or cream. People with oily skin may prefer gels because they have a drying effect, while people with dry skin may prefer a cream.

Retinoids can cause skin irritation. While using topical retinoids, you should apply a sunscreen with SPF 30 or greater before sun exposure.

Other acne products — People who cannot tolerate retinoids may try other topical medications, such as salicylic acid, glycolic acid, or azelaic acid (Azelex, Finacea). All of these treatments can be helpful in reducing noninflammatory acne, and azelaic acid may reduce acne-related darkening of skin.

Mild to moderate inflammatory acne — Mild to moderate acne with some inflammation (picture 2) is usually treated with topical retinoids (see ‘Retinoids’ above), topical antibiotics, or benzoyl peroxide.

A combination of medications, usually benzoyl peroxide with a topical antibiotic and/or retinoid (eg, tretinoin), is more effective than treatment with one agent alone.

Benzoyl peroxide — Benzoyl peroxide is usually applied twice per day. It may be combined with a topical retinoid, in which case the benzoyl peroxide is applied in the morning and the retinoid is applied at night. Benzoyl peroxide can irritate the skin, sometimes causing redness and skin flaking, and it can bleach clothing, towels, bedding, and hair.

Topical antibiotics — Topical antibiotics (creams or liquids) control the growth of acne bacteria and reduce inflammation. Topical antibiotics include erythromycin, clindamycin, sulfacetamide, and dapsone.

Moderate to severe inflammatory acne — For people with moderate to severe inflammatory acne (picture 3), oral antibiotics or an oral retinoid known as isotretinoin (Amnesteem, Claravis, Sotret, Absorica) may be recommended. Topical medication may be used in combination with oral antibiotics.

Women often benefit from hormonal treatment with a birth control pill. (See ‘Hormone therapy’ below.)

Oral antibiotics — Oral antibiotics work to slow the growth of acne-producing bacteria. However, oral antibiotics can have bothersome side effects, including vaginal yeast infections in women and stomach upset.
%d8%b3%d8%a8-%d8%ae%d9%88%d8%a8

Doxycycline and minocycline are the most commonly prescribed oral antibiotics for acne. They cannot be used during pregnancy or in children less than nine years of age.

Oral isotretinoin — Oral isotretinoin (Amnesteem, Claravis, Sotret, Absorica) is a potent retinoid medication that is extremely effective in the treatment of severe acne. It cures or significantly improves acne in the majority of patients. Oral isotretinoin is effective in treating the most disfiguring types of acne (see “Oral isotretinoin therapy for acne vulgaris”). Isotretinoin used to be sold as Accutane, but that brand name is no longer available.

Oral isotretinoin is usually taken in pill form once or twice daily with food for 20 weeks, then stopped. In some cases, acne can initially worsen before it improves. To reduce the risk for this initial flare of acne, isotretinoin is sometimes given at a lower dose for the first month of treatment. After treatment is stopped, improvement can continue for up to five months.

Side effects and risks — Despite its positive effects, oral isotretinoin can have serious side effects and should be used with caution. Taking isotretinoin during pregnancy can cause miscarriage and life-threatening malformations in the baby. For these reasons, there are strict rules in the United States for healthcare providers, pharmacists, and patients regarding the use and prescription of oral isotretinoin. Prescriptions of isotretinoin are regulated by the iPLEDGE program (www.ipledgeprogram.com), which requires the following:

All women must have two negative pregnancy tests before receiving a prescription, and then they must have monthly pregnancy tests throughout the course of treatment.

Women who could become pregnant must fill their prescription within seven days of receiving it; after this time, a new prescription must be written.

Any woman who is or might become sexually active with a male partner must use two forms of birth control for at least one month before starting therapy and continue until one month after stopping isotretinoin.

Women who cannot become pregnant and men must also participate in iPLEDGE, but do not require pregnancy testing or use of birth control.

Information about oral isotretinoin can be found at the United States Food and Drug Administration web site, (www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/DrugSafetyInformationforHeathcareProfessionals/ucm085227.htm).

image6%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86

A variety of non-pregnancy related side effects may occur during isotretinoin therapy:

Dryness or peeling of skin, soreness and cracking of the lips, itching, muscle pain, nosebleeds, difficulty wearing contact lenses, and sensitivity to the sun may occur during treatment.

There is concern about the relationship between isotretinoin and depression and suicidal behavior. While there is not enough evidence to conclude that it causes depression or suicidal behavior, patients taking isotretinoin should report any sadness, depression, or anxiety to their healthcare provider.

Isotretinoin can cause increases in blood levels of triglycerides (fatty substances related to cholesterol), liver damage, pancreatitis, and changes in the blood counts. It is unclear whether isotretinoin treatment increases the risk for inflammatory bowel diseases such as ulcerative colitis and Crohn’s disease.

vhcfvd

While many of these side effects can be managed without stopping the drug, others can be dangerous and require that you immediately stop taking it. Stay in touch with your doctor, and follow instructions for getting regular blood tests to monitor cholesterol, triglycerides, liver function, and blood counts.

Hormone therapy — The hormone estrogen can help to offset the effect of androgens (hormones responsible for acne development). Estrogen treatment in the form of a birth control pill is sometimes recommended for women with moderate or severe acne. (See “Patient education: Hormonal methods of birth control (Beyond the Basics)”.)

Not all oral contraceptives should be used for the treatment of acne; some can actually worsen acne. Certain types of intrauterine devices (IUDs) and some injectable forms of birth control also may worsen
acne. Discuss the best options with your healthcare provider. (See “Hormonal therapy for women with acne vulgaris”.)

Spironolactone is another medication that can be used to treat acne in women. Spironolactone reduces the effects of androgens.

The benefits of birth control pills and other hormonal medications may not be noticeable until three to six months after treatment is started. Treatment with hormonal medications is not recommended during pregnancy.
%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d8%b3

Acne and pregnancy — Many acne treatments are not safe for use during pregnancy. Women who are pregnant or intending to become pregnant should consider stopping all acne treatments before becoming pregnant. If acne therapy becomes necessary, discuss the options with your healthcare provider.

WHERE TO GET MORE INFORMATION

Your healthcare provider is the best source of information for questions and concerns related to your medical problem.

This article will be updated as needed on our web site (www.uptodate.com/patients). Related topics for patients, as well as selected articles written for healthcare professionals, are also available. Some of the most relevant are listed below.

Patient level information — UpToDate offers two types of patient education materials.

The Basics — The Basics patient education pieces answer the four or five key questions a patient might have about a given condition. These articles are best for patients who want a general overview and who prefer short, easy-to-read materials.

%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b1

Patient education: Acne (The Basics)
Patient education: Rosacea (The Basics)
Patient education: Normal sexual development (puberty) (The Basics)
Patient education: Keloids (The Basics)
Patient education: Sertoli-Leydig cell tumor (The Basics)

Beyond the Basics — Beyond the Basics patient education pieces are longer, more sophisticated, and more detailed. These articles are best for patients who want in-depth information and are comfortable with some medical jargon.

Patient education: Polycystic ovary syndrome (PCOS) (Beyond the Basics)
Patient education: Sunburn prevention (Beyond the Basics)
Patient education: Hormonal methods of birth control (Beyond the Basics)

Professional level information — Professional level articles are designed to keep doctors and other health professionals up-to-date on the latest medical findings. These articles are thorough, long, and complex, and they contain multiple references to the research on which they are based. Professional level articles are best for people who are comfortable with a lot of medical terminology and who want to read the same materials their doctors are reading.
%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a8%d8%b4%d9%86

Light-based, adjunctive, and other therapies for acne vulgaris
Oral isotretinoin therapy for acne vulgaris
Pathogenesis, clinical manifestations, and diagnosis of acne vulgaris
Treatment of acne vulgaris
Hormonal therapy for women with acne vulgaris

The following organizations also provide reliable health information.

American Academy of Dermatology

(www.aad.org/public/publications/pamphlets/common_acne.html)

National Library of Medicine

(www.nlm.nih.gov/medlineplus/acne.html, available in Spanish)

National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases

(www.niams.nih.gov/Health_Info/Acne, available in Spanish and Chinese)

Blind Pimple

What causes blind pimples in adults? Blind pimple is a painful lump that develop deep under the skin near to the nerve cells. It develops like the normal pimple but it does not show the heads on the skin surface. They are most common on the face and head.

Blind pimples are very bothering, they take longer time to point out as compared to the normal pimples. Such pimples develops due to the overproduction of sebum by the sebaceous glands. Factors such as hypersensitivity of hormones and stress stimulates the sebaceous glands to produce more sebum that accumulates in the follicles.

The bacteria that causes acne may start to feed on the accumulated sebum hence releasing toxic substances that causes the swellings underneath the skin. Though they may feel a little bit unpleasant when the lumps are small but in most cases they vary in size from bigger to smaller. They causes noticeable look of pink or red lumps on the skin surface.

If you are a victim of this types of pimples, you are not supposed to squeeze or try to prick them using needles, it doesn’t help to treat, on the contrary, it may increase the chances of infection which may worsen the situation by causing furuncles.
what causes pimples on the nose

They may also become resistance to normal treatment for blind pimples. You may be required to visit your dermatologist for proper treatment of your skin. You can also use some of the effective home remedies on how to get rid of pimples such as:

Small pimples on Face

small and large pimples on the face

What causes pimples

Small pimples are also formed as a result of clogging of the pores. They can happen to everyone but they are common in certain stages of life such as puberty, pregnancy, menstruation and menopause.  They are easy to treat and handle as compared to other types of pimples.

Simple home remedies such as the use of a toothpaste can be used to eliminate such pimples on the face. When you apply toothpaste on pimples it helps to dry and treat the small pimples after a short period of treatment.

Small pimples can be avoided in simple ways as follows:

Types of Pimples

what causes pimples

types of pimples on the face   types of pimples on the face.
برای پیدا کردن پروفایل مدیر بعضی وقتها که در سر فصل  صفحه اصلی سایت بالا اینترت ضعیف یا سایت باز نمی کند در مستطیل حستجو لطفا به انگلیس و یا فارسی بنویسید  پروفایل مدیر و روی ان کلیک کنییدحتما

Have you ever suffered from pimples? Pimples are common especially during the teenage stag, pregnancy, menstrual cycle and menopause. They may cause discomfort especially those that irritate. In some teenagers they may lower their self-esteemed. You may find it difficult to face others while having large pimples on the face.

They are caused by excessive oil, dead skin cells and bacteria that blocks the pores to form under skin pimples that eventually comes out on the skin surface. Body hormone changes can also cause pimples by activating the sebaceous glands to produce more sebum. Excessive sebum can cause blockage of pores to form acne.

The different kinds of pimples that results from the blockage of the pores includes:

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top