۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط در عناوین کل مطالب, مطالب علمی | ۰ نظر

types of pesticide and chemical pesticide انواع افت کشها وافت کشهای شیمیای

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/78152473828911262952_thumb.png

( U.S. ENVIRONMENTAL  PROTECTION  AGENCYاگر اب وخاک کودهای شیمیایی وسموم کشاورزی وتکنولوژی نبود ونباشد . جمعیت دنیا از

گرسنگی می مرد و می میرد
04282478028582974593.jpg13836443735370340170.jpg72934132020129460371.jpg78152473828911262952.jpg

جعفری . صاحب نظران می گوینداگر اساتید وکارشناسان کشاورزی ودامپروری وباغبانی وجنگل ومراتع وشیلات ومحیط زیست وکشاورزان وباغداران ودامپروران  وابخیزداران وکارشناسان بیابان و   و پزشکان و ازمایشگاها وتولید کنندهای مواد غذای وبهداشت واداره بازرگانی وغیره تعاریف ونحوه کاربرد این سموم وغیره را ندانند در دنیای امروزی کم سواد وبی سواد می باشنددانشجویان عزیز این مطالب همانند (بابا اب داد )باید بدانیم وراه چاره ای نیست. با اب سالم غذای سالم تهیه کنیم ومسایل ایمنی را رعایت کنیم ومحط زیست را الوده نکنیم.
انتخاب ترجمه و ویرایش از جعفری.( از اب تا زندگی)

Some examples of chemically-related pesticides foLLOW Other examples are available in sources uch as Recognition and Management of Pesticide Poisonings.

Organophosphate Pesticides –   افت کش های ارگانو فسفر. که بیشتر حشره کشها هستند که اعصاب را نابود می سازد. ودر اوایل قرن ۱۹ میلادی ودر سال ۱۹۳۲ کشف شد که اثر کذار در حشرات وهمجنین انسان وبعضی از این خانواده بسیار سمی است. ودر جنگ جهانی دوم به عنوان سم اعصاب مورد استفاده قرار گرفت برای انسان. که در محیطو اطراف ماندگار نمی باشد. These pesticides affect the nervous system by disrupting the enzyme that regulates acetylcholine, a neurotransmitter. Most organophosphates are insecticides. They were developed during the early 19th century, but their effects on insects, which are similar to their effects on humans, were discovered in 1932. Some are very poisonous (they were used in World War II as nerve agents). However, they usually are not persistent in the environment.

Carbamate Pesticides افت کشهای کاربامات ها که معمولا انها هم روی اعصاب اثر کذار هستند وچندین نوع وگروه وجود دارد. affect the nervous system by disupting an enzyme that regulates acetylcholine, a neurotransmitter. The enzyme effects are usually reversible. There are several subgroups within the carbamates.

Organochlorine Insecticides حشره کش های کلره ارگانو  که سالها مورد استفاده قرار می گرفت وبعد تکنولوژی یافت که این سموم برای انسان ودیگر موجوددات زنده خطر ناک است ودر بسیاری از کشورها در بازار دیکر وجود ندارد ونباید داشت بسیاری از این گروه از جمله سم ددت وکلردان می باشد که متاسفانه حتی دانشجو یان این زمان از این موضوع بی اطلا ع هستند.DDT were commonly used in the past   DDT, but many have been removed from the market due to their health and environmental effects and their persistence (e.g. DDT and chlordane).

Pyrethroid Pesticides افت کش های پیرتروئید .. که بعضی روی اعصاب اثر کذار وسمی است  وبعضی در گیاهان همانند( گل داوودی )یافت می شود که این نوع سموم با محیط وزیست محیط ساز گار تر است. ناگفته نماند که در بعضی از گیاهان علفکشها  هم موجود است که بعدا به ان هم می رسیم,were developed as a synthetic version of the naturally occurring pesticide pyrethrin, which is found in chrysanthemums. They have been modified to increase their stability in the environment. Some synthetic pyrethroids are toxic to the nervous system.


Biopesticides

Biopesticides که در پایین هم تعریف ان گفته ایم ورجوع کنید. are certain types of pesticides derived from such natural materials as animals, plants, bacteria, and certain minerals. For example, canola oil and baking soda have pesticidal applications and are considered biopesticides. At the end of 2001, there were approximately 195 registered biopesticide active ingredients and 780 products. Biopesticides fall into three major classes:

(۱) Microbial pesticides در پایین رجوع کنید وبیشتر اینجا مطالعه کنید. consist of a microorganism (e.g., a bacterium, fungus, virus or protozoan) as the active ingredient. Microbial pesticides can control many different kinds of pests, although each separate active ingredient is relatively specific for its target pest[s]. For example, there are fungi that control certain weeds, and other fungi that kill specific insects.

The most widely used microbial pesticides are subspecies and strains of Bacillus thuringiensis, or Bt. Each strain of this bacterium produces a different mix of proteins, and specifically kills one or a few related species of insect larvae. While some Bt’s control moth larvae found on plants, other Bt’s are specific for larvae of flies and mosquitoes. The target insect species are determined by whether the particular Bt produces a protein that can bind to a larval gut receptor, thereby causing the insect larvae to starve

(۲) Plant-Incorporated-Protectants (PIPs)   مواد افت کشی است که گیاه از نظر ژنتیکی در خود تولید میکند که دانشمندان  این( ژن )را از ان گیاه خاص گرفته وبه گیاه دیگری که مورد نظر است انتقال میدهند وان گیاه خود افت مورد نظر  را اتوماتیکی از بین می برد. وهمین است که خداوند در قران کریم می فرماید دانشمندان وعلما در دوجهان مورد احترام ما هستند. مثال  چرا ۲ درخت هلو در کنار هم یکی به شته حساس است ودیگری نیست.  بنابراین یا در طبیعت خود این جنین بوده است ویا بشر با علم تکنولوژی دران دست برده است (توانا بود هر که دانا بود) باید گفت که انسانهای که کتب اسمانی بخصوص قران کریم را خوب مطالعه نکرده اند وفقط از صوت  عربی خوششان  می اید به کلمه (تکنوکرات) حساس می باشند. که ما در اینده با ایات قران کریم خواهیم گفت که( تکنوکرات )اول معنی ان خدا شناسی است.چون بشر اگر خدا شناس نباشد که علم و فن ندارد ودر اخر باید گفت که اگر تکنوکرات سواد و  رشته و فن وکلمه دلچسبی نیست  پس این همه پیشرفت های تکنولوژی که از ابتدای زندگی بشر تا امروز انسان وتکنولوژی به دنیا خدمات  داده است باید نادیده گرفت وبه زندگی غار نشینی فکر کرد و در اخر علمای هم که قران کریم را  به فارسی ترجمه کرده اند انها هم ایا خدمت نکرده اند.لطفا ایمیل بزنید

پس معنی علما در قران کریم چه می باشد.   are pesticidal substances that plants produce from genetic material that has been added to the plant. For example, scientists can take the gene for the Bt pesticidal protein, and introduce the gene into the plant’s own genetic material. Then the plant, instead of the Bt bacterium, manufactures the substance that destroys the pest. The protein and its genetic material, but not the plant itself, are regulated by EPA.

(۳) Biochemical pesticides    افت کشهای شیمیای طبیعی  . که افت ها را بدون این که سمی کند از  خود دور می کند یا از یبن می برند برای مثال بعضی از حشرات ویا حیوانات ماده زهری یا بوی بد از خود بیرون می دهند واز این طریق از خود دفاع می نماییندare naturally occurring substances that control pests by non-toxic mechanisms. Conventional pesticides, by contrast, are generally synthetic materials that directly kill or inactivate the pest. Biochemical pesticides include substances, such as insect sex pheromones, that interfere with mating, as well as various scented plant extracts that attract insect pests to traps. Because it is sometimes difficult to determine whether a substance meets the criteria for classification as a biochemical pesticide, EPA has established a special committee to make such decisions.


Pest Types
انواع افت ها در ذیل ملاحظه بفرمایید.
توانا بود هر که دانا بود.

Pesticides that are related because they address the same type of pests include:

 خزه کشها Algicides
Control algae in lakes, canals, swimming pools, water tanks, and other sites.
 ضد رسوب گیر همانند زیر قایق ها Antifouling agents
Kill or repel organisms that attach to underwater surfaces, such as boat bottoms.
Antimicrobials Antimicrobials
 ضد باکتریها و ویروس ها  وغیره Kill microorganisms (such as bacteria and viruses).
 طعمه که حیوانات را جلب توجه کند.Attractants
Attract pests (for example, to lure an insect or rodent to a trap). (However, food is not considered a pesticide when used as an attractant.)
 افت کشهای طبیعی   از حیوانات یا گیاهان یا  معدنی یا باکتریهای مخصوص Biopesticides
Biopesticides are certain types of pesticides derived from such natural materials as animals, plants, bacteria, and certain minerals.
 ضد  وکشنده  موچودات ریز بینی میکرو ارگانیزم    طبیعی یا معدنی   Biocides
Kill microorganisms.
 ضد عفونی کننده  که جلو رشد  ونموو  همانند باکتریها را بگیرد.Disinfectants and sanitizers
Kill or inactivate disease-producing microorganisms on inanimate objects.
  قارچ کش ها Fungicides
Kill fungi (including blights, mildews, molds, and rusts).
 هر موادی که گاز تولید کند و مواد مضر از جمله درخاک و افات وسایل ساختمانی را از بین ببرد Fumigants
Produce gas or vapor intended to destroy pests in buildings or soil.
 علف کشها   Herbicides
Kill weeds and other plants that grow where they are not wanted.
 حشره کشها    Insecticides
Kill insects and other arthropods.
 کنه کشها    Miticides (also called acaricides)
Kill mites that feed on plants and animals.
افت کشهای میکروبی از بین ومهار کننده افت وحشرات .Microbial   pesticides
Microorganisms that kill, inhibit, or out compete pests, including insects or other microorganisms.
 طعمه یا دیگر موادی که برای از بین بردن جانوران نرم تن مانند حلزون وغیره بکار می رود.Molluscicides
Kill snails and slugs.
نماند کش  که کرم های میکروسکوپی خاک را که از ریشه درختان تغذیه می کند را ازر بین ببرد. Nematicides
Kill nematodes (microscopic, worm-like organisms that feed on plant roots).
 تخم کشهای حشرات وکنه ها وغیره همانند.Ovicides
Kill eggs of insects and mites.
  مواد طبیعی که  رفتار حفت گیری حشرات را مختل می سازد,Pheromones
Biochemicals used to disrupt the mating behavior of insects.
 دور کننده  مانند پرندگان وحشرات و مگس هاوغیره Repellents
Repel pests, including insects (such as mosquitoes) and birds.
 جونده کشها مانند موش ها  و سنجاب  وغیره همانند.Rodenticides
Control mice and other rodents.

The term pesticide also includes these substances:

   برگ ریزها  که برگ گیاهان را بریزد وبعد بتوان محصول را برداشت کرد .   Defoliants
Cause leaves or other foliage to drop from a plant, usually to facilitate harvest.
 خشک کننده ها  مانند  سر شاخه های کیاهانی که  لازم نباشد وجلو رشد بگیرد.Desiccants
Promote drying of living tissues, such as unwanted plant tops.
 تنظیم کننده هورمون رشد حشرات   Insect growth regulators
Disrupt the molting, maturity from pupal stage to adult, or other life processes of insects.
 تنظیم کننده هورمون رشد گیاهان    Plant growth regulators
Substances (excluding fertilizers or other plant nutrients) that alter the expected growth, flowering, or reproduction rate of plants.

Pest Control Devices

What about pest control devices? EPA also has a role in regulating devices used to control pests. More specifically, a “device” is any instrument or contrivance (other than a firearm) intended for trapping, destroying, repelling, or mitigating any pest. A mousetrap is an example of a device. Unlike pesticides, EPA does not require devices to be registered with the Agency. Devices are subject to certain labeling, packaging, record keeping, and import/export requirements, however

بار درخت علم نباشد به جز عمل
تا عمل در تو نیست درخت بی بری.

 


 

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top