18 / 01 / 2016

ارسال شده توسط در عناوین کل مطالب, مطالب علمی | 0 نظر

types of pesticide and chemical pesticide انواع افت كشها وافت كشهاي شيمياي چيست.بايد بدانيم.

http://md-jafari.world-watch.of-water.com/media/uploads/2016/01/78152473828911262952_thumb-1.png

نويسنده وترجمه و تحليل از سيد محمود جعفري

لازم به توضيح است كه بعضي از اين عكسها با نوشتار هم خواني ندارد .ودانش بزوهان با كليد گياه پزشكي و تجربه ومطالب علمي وكارشناسان خبره بايد مشوذت نمايند.لطفا براي هر گونه سئوال ايميل بزنيد.

U.S. ENVIRONMENTAL  PROTECTION  AGENCY
اگر اب وخاك كودهاي شيميايي وسموم كشاورزي وتكنولوژي نبود ونباشد . جمعيت دنيا از

گرسنگي مي مرد و مي ميرد
04282478028582974593.jpg13836443735370340170.jpg72934132020129460371.jpg78152473828911262952.jpg

جعفري . صاحب نظران مي گويند:اگر اساتيد وكارشناسان كشاورزي ودامپروري وباغباني وجنگل ومراتع وشيلات ومحيط زيست وكشاورزان وباغداران ودامپروران  وابخيزداران وكارشناسان بيابان و   و پزشكان و ازمايشگاها وتوليد كنندهاي مواد غذاي وبهداشت واداره بازرگاني وغيره تعاريف ونحوه كاربرد اين سموم وغيره را ندانند در دنياي امروزي كم سواد وبي سواد مي باشند.
دانشجويان عزيز اين مطالب همانند (بابا اب داد )بايد بدانيم وراه چاره اي نيست. با اب سالم وخاك سالم غذاي سالم تهيه كنيم ومسايل ايمني را رعايت كنيم ومحط زيست را الوده نكنيم.

Some examples of chemically-related pesticides foLLOW Other examples are available in sources uch as Recognition and Management of Pesticide Poisonings.

Organophosphate Pesticides –   افت كش هاي ارگانو فسفر. كه بيشتر حشره كشها هستند كه اعصاب را نابود مي سازد. ودر اوايل قرن 19 ميلادي ودر سال 1932 كشف شد كه اثر كذار در حشرات وهمجنين انسان وبعضي از اين خانواده بسيار سمي است. ودر جنگ جهاني دوم به عنوان سم اعصاب مورد استفاده قرار گرفت براي انسان. كه در محيطو اطراف ماندگار نمي باشد. These pesticides affect the nervous system by disrupting the enzyme that regulates acetylcholine, a neurotransmitter. Most organophosphates are insecticides. They were developed during the early 19th century, but their effects on insects, which are similar to their effects on humans, were discovered in 1932. Some are very poisonous (they were used in World War II as nerve agents). However, they usually are not persistent in the environment.

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

Carbamate Pesticides افت كشهاي كاربامات ها كه معمولا انها هم روي اعصاب اثر كذار هستند وچندين نوع وگروه وجود دارد. affect the nervous system by disupting an enzyme that regulates acetylcholine, a neurotransmitter. The enzyme effects are usually reversible. There are several subgroups within the carbamates.

Organochlorine Insecticides حشره كش هاي كلره ارگانو  كه سالها مورد استفاده قرار مي گرفت وبعد تكنولوژي يافت كه اين سموم براي انسان وديگر موجوددات زنده خطر ناك است ودر بسياري از كشورها در بازار ديكر وجود ندارد ونبايد داشت بسياري از اين گروه از جمله سم ددت وكلردان مي باشد كه متاسفانه حتي دانشجو يان اين زمان از اين موضوع بي اطلا ع هستند.DDT were commonly used in the past   DDT, but many have been removed from the market due to their health and environmental effects and their persistence (e.g. DDT and chlordane).

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

Pyrethroid Pesticides افت كش هاي پيرتروئيد .. كه بعضي روي اعصاب اثر كذار وسمي است  وبعضي در گياهان همانند( گل داوودي )يافت مي شود كه اين نوع سموم با محيط وزيست محيط ساز گار تر است. ناگفته نماند كه در بعضي از گياهان علفكشها  هم موجود است كه بعدا به ان هم مي رسيم,were developed as a synthetic version of the naturally occurring pesticide pyrethrin, which is found in chrysanthemums. They have been modified to increase their stability in the environment. Some synthetic pyrethroids are toxic to the nervous system.

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

 

 

 


Biopesticides

Biopesticides كه در پايين هم تعريف ان گفته ايم ورجوع كنيد. are certain types of pesticides derived from such natural materials as animals, plants, bacteria, and certain minerals. For example, canola oil and baking soda have pesticidal applications and are considered biopesticides. At the end of 2001, there were approximately 195 registered biopesticide active ingredients and 780 products. Biopesticides fall into three major classes:

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

(1) Microbial pesticides در پايين رجوع كنيد وبيشتر اينجا مطالعه كنيد. consist of a microorganism (e.g., a bacterium, fungus, virus or protozoan) as the active ingredient. Microbial pesticides can control many different kinds of pests, although each separate active ingredient is relatively specific for its target pest[s]. For example, there are fungi that control certain weeds, and other fungi that kill specific insects.

The most widely used microbial pesticides are subspecies and strains of Bacillus thuringiensis, or Bt. Each strain of this bacterium produces a different mix of proteins, and specifically kills one or a few related species of insect larvae. While some Bt’s control moth larvae found on plants, other Bt’s are specific for larvae of flies and mosquitoes. The target insect species are determined by whether the particular Bt produces a protein that can bind to a larval gut receptor, thereby causing the insect larvae to starve

(2) Plant-Incorporated-Protectants (PIPs) مواد افت كشي است كه گياه از نظر ژنتيكي در خود توليد ميكند كه دانشمندان  اين( ژن )را از ان گياه خاص گرفته وبه گياه ديگري كه مورد نظر است انتقال ميدهند وان گياه خود افت مورد نظر  را اتوماتيكي از بين مي برد. وهمين است كه خداوند در قران كريم مي فرمايد دانشمندان وعلما در دوجهان مورد احترام ما هستند. مثال  چرا 2 درخت هلو در كنار هم يكي به شته حساس است وديگري نيست.  بنابراين يا در طبيعت خود اين جنين بوده است ويا بشر با علم تكنولوژي دران دست برده است (توانا بود هر كه دانا بود) بايد گفت كه انسانهاي كه كتب اسماني بخصوص قران كريم را خوب مطالعه نكرده اند وفقط از صوت  عربي خوششان  مي ايد به

تصویر مرتبط

 

كلمه (تكنوكرات) حساس مي باشند. كه ما در اينده با ايات قران كريم خواهيم گفت كه( تكنوكرات )اول معني ان خدا شناسي است.چون بشر اگر خدا شناس نباشد كه علم و فن ندارد ودر اخر بايد گفت كه اگر تكنوكرات سواد و  رشته و فن وكلمه دلچسبي نيست  پس اين همه پيشرفت هاي تكنولوژي كه از ابتداي زندگي بشر تا امروز انسان وتكنولوژي به دنيا خدمات  داده است بايد ناديده گرفت وبه زندگي غار نشيني فكر كرد و در اخر علماي هم كه قران كريم را  به فارسي ترجمه كرده اند انها هم ايا خدمت نكرده اند.لطفا ايميل بزنيد

پس معني علما در قران كريم چه مي باشد.   are pesticidal substances that plants produce from genetic material that has been added to the plant. For example, scientists can take the gene for the Bt pesticidal protein, and introduce the gene into the plant’s own genetic material. Then the plant, instead of the Bt bacterium, manufactures the substance that destroys the pest. The protein and its genetic material, but not the plant itself, are regulated by EPA.

(3) Biochemical pesticides افت كشهاي شيمياي طبيعي  . كه افت ها را بدون اين كه سمي كند از  خود دور مي كند يا از يبن مي برند براي مثال بعضي از حشرات ويا حيوانات ماده زهري يا بوي بد از خود بيرون مي دهند واز اين طريق از خود دفاع مي نماييندare naturally occurring substances that control pests by non-toxic mechanisms. Conventional pesticides, by contrast, are generally synthetic materials that directly kill or inactivate the pest. Biochemical pesticides include substances, such as insect sex pheromones, that interfere with mating, as well as various scented plant extracts that attract insect pests to traps. Because it is sometimes difficult to determine whether a substance meets the criteria for classification as a biochemical pesticide, EPA has established a special committee to make such decisions.

تصویر مرتبطتصویر مرتبط


Pest Types
انواع افت ها در ذيل ملاحظه بفرماييد.
توانا بود هر كه دانا بود.

نتیجه تصویری برای ‪image of pest of trees‬‏

Pesticides that are related because they address the same type of pests include:

 خزه کشها Algicides
Control algae in lakes, canals, swimming pools, water tanks, and other sites.
 ضد رسوب گیر همانند زیر قایق ها Antifouling agents
Kill or repel organisms that attach to underwater surfaces, such as boat bottoms.
AntimicrobialsAntimicrobials
 ضد باکتریها و ویروس ها  وغیره Kill microorganisms (such as bacteria and viruses).
 طعمه که حیوانات را جلب توجه کند.Attractants
Attract pests (for example, to lure an insect or rodent to a trap). (However, food is not considered a pesticide when used as an attractant.)
 افت کشهای طبیعی   از حیوانات یا گیاهان یا  معدنی یا باکتریهای مخصوص Biopesticides
Biopesticides are certain types of pesticides derived from such natural materials as animals, plants, bacteria, and certain minerals.
 ضد  وکشنده  موچودات ریز بینی میکرو ارگانیزم    طبیعی یا معدنی   Biocides
Kill microorganisms.
 ضد عفونی کننده  که جلو رشد  ونموو  همانند باکتریها را بگیرد.Disinfectants and sanitizers
Kill or inactivate disease-producing microorganisms on inanimate objects.
  قارچ کش ها Fungicides
Kill fungi (including blights, mildews, molds, and rusts).
 هر موادی که گاز تولید کند و مواد مضر از جمله درخاک و افات وسایل ساختمانی را از بین ببرد Fumigants
Produce gas or vapor intended to destroy pests in buildings or soil.
 علف کشها   Herbicidesنتیجه تصویری برای ‪image of pest of trees‬‏

Kill weeds and other plants that grow where they are not wanted.
 حشره کشها    Insecticides

Kill insects and other arthropods.
 کنه کشها    Miticides (also called acaricides)
Kill mites that feed on plants and animals.
افت کشهای میکروبی از بین ومهار کننده افت وحشرات .Microbial   pesticides
Microorganisms that kill, inhibit, or out compete pests, including insects or other microorganisms.
 طعمه یا دیگر موادی که برای از بین بردن جانوران نرم تن مانند حلزون وغیره بکار می رود.Molluscicides
Kill snails and slugs.

نتیجه تصویری برای ‪image of pest of trees‬‏

نماند کش  که کرم های میکروسکوپی خاک را که از ریشه درختان تغذیه می کند را ازر بین ببرد. Nematicides
Kill nematodes (microscopic, worm-like organisms that feed on plant roots).
 تخم کشهای حشرات وکنه ها وغیره همانند.Ovicides
Kill eggs of insects and mites.
  مواد طبیعی که  رفتار حفت گیری حشرات را مختل می سازد,Pheromones
Biochemicals used to disrupt the mating behavior of insects.
 دور کننده  مانند پرندگان وحشرات و مگس هاوغیره Repellents
Repel pests, including insects (such as mosquitoes) and birds.
 جونده کشها مانند موش ها  و سنجاب  وغیره همانند.Rodenticidesنتیجه تصویری برای ‪image of pest of trees‬‏

Control mice and other rodents.

The term pesticide also includes these substances:

   برگ ریزها  که برگ گیاهان را بریزد وبعد بتوان محصول را برداشت کرد .   Defoliants
Cause leaves or other foliage to drop from a plant, usually to facilitate harvest.
 خشک کننده ها  مانند  سر شاخه های کیاهانی که  لازم نباشد وجلو رشد بگیرد.Desiccants
Promote drying of living tissues, such as unwanted plant tops.
 تنظیم کننده هورمون رشد حشرات   Insect growth regulators
Disrupt the molting, maturity from pupal stage to adult, or other life processes of insects.
 تنظیم کننده هورمون رشد گیاهان    Plant growth regulators
Substances (excluding fertilizers or other plant nutrients) that alter the expected growth, flowering, or reproduction rate of plants.

Pest Control Devices

What about pest control devices? EPA also has a role in regulating devices used to control pests. More specifically, a “device” is any instrument or contrivance (other than a firearm) intended for trapping, destroying, repelling, or mitigating any pest. A mousetrap is an example of a device. Unlike pesticides, EPA does not require devices to be registered with the Agency. Devices are subject to certain labeling, packaging, record keeping, and import/export requirements, however

بار درخت علم نباشد به جز عمل

تا عمل در تو نيست درخت بي بري.

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top