20 / 02 / 2016

ارسال شده توسط در اسلایدر | 0 نظر

TOP 20 COUNTRIES WITH THE HIGHEST NUMBER OF INTERNET USERS

TOP 20 COUNTRIES WITH THE HIGHEST NUMBER OF INTERNET USERS

پزوهشگر ونويسنده ومترجم وتحليل از سيد محمود جعفري

TOP 20 COUNTRIES WITH
THE HIGHEST NUMBER OF INTERNET USERS

نقش اينترت در دانش و عتوم دانشگاهي در تمام رشتهاي تحصيلي در مبادلات بازرگاني روي ميزي در نقش اقتصاد توريست وپروازها مبادلات بازرگاني وكشاورزي اقليم شناسي واب وهوا و مبادلات بانكي ودر كليه امور زندگي كشورهاي كه برنامه ريزي خوب وبا مديريت تولاني مدت نداشته باشند جزو كشورهاي عقب افتاده مي باشند وخواهند بود

Top 20 Internet Countries

TOP 20 COUNTRIES WITH HIGHEST NUMBER OF
INTERNET USERS – NOVEMBER 30, 2015

#

Country or Region

Population,
2015 Est

Internet Users
Year 2000

Internet Users
30 Nov 2015

Penetration
(% Population)

% Growth
2000 – 2015

1

China 1,361,512,535 22,500,000

674,000,000

49.5 %

2,895.6 %

2

India 1,251,695,584 5,000,000 375,000,000

30.0 %

7,400.0 %

3

United States 321,368,864 95,354,000

280,742,532

87.4 % 194.4 %

4

Brazil 204,259,812 5,000,000

117,653,652

57.6 %

2,253.1 %

5

Japan

126,919,659

47,080,000

114,963,827

90.6 %

144.2 %

6

Russia 146,267,288 3,100,000

103,147,691

70.5 %

3,227.3 %

7

Nigeria

181,562,056

200,000

92,699,924

51.1 %

46,250.0 %

8

Indonesia

255,993,674

2,000,000

78,000,000

30.5 %

3,800.0 %

9

Germany 81,174,000 24,000,000

71,727,551

88.4 %

198.9 %

10

Mexico

121,736,809

2,712,400

60,000,000

49.3 %

2,112.1 %

11

United Kingdom 64,767,115 15,400,000

59,333,154

91.6 %

285.3 %

12

France

66,132,169

8,500,000

55,429,382

83.8 %

552.1 %

13

Bangladesh

168,957,745

100,000

53,941,000

31.9 %

53,841.0 %

14

Egypt

88,487,396

450,000

48,300,000

54.6 %

10,633.3 %

15

Vietnam 94,348,835 200,000

47,300,000

50.1 %

23,550.0 %

16

Philippines 109,615,913 2,000,000

47,134,843

43.0 %

2,256.7 %

17

Iran 81,824,270 250,000

46,800,000

57.2 %

18,620.0 %

18

Turkey 77,695,904 2,000,000

46,282,850

59.6 %

2,214.1 %

19

Korea 49,115,196 19,040,000

45,314,248

92.3 %

138.0 %

20

Thailand 67,976,405 2,300,000

38,000,000

55.9 %

1,552.2 %
TOP 20 Countries 4,921,411,229 257,186,400

2,455,770,654

49.9 %

854.9 %
Rest of the World 2,338,491,014 103,799,092

910,490,502

38.9 %

777.2 %
Total World Users 7,259,902,243 360,985,492

3,366,261,156

46.4 %

832.5 %
NOTES: (1) Top 20 Internet User Statistics were updated for November 30, 2015. (2) Additional data for individual countries and regions may be found by clicking each country name. (3) The most recent user information comes from data published byNielsen Online, International Telecommunications Union, Official country reports, and other trustworthy research sources. (4) Data from this site may be cited, giving the due credit and establishing an active link back to www.internetworldstats.com.
Copyright © 2016, Miniwatts Marketing Group. All rights reserved worldwide.

Top 20 Countries Internet Penetration

Top 20 Internet Countries Table

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top