۰۱ / ۱۲ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط در اسلایدر | ۰ نظر

TOP 20 COUNTRIES WITH THE HIGHEST NUMBER OF INTERNET USERS

TOP 20 COUNTRIES WITH THE HIGHEST NUMBER OF INTERNET USERS

پزوهشگر ونویسنده ومترجم وتحلیل از سید محمود جعفری

TOP 20 COUNTRIES WITH
THE HIGHEST NUMBER OF INTERNET USERS

نقش اینترت در دانش و عتوم دانشگاهی در تمام رشتهای تحصیلی در مبادلات بازرگانی روی میزی در نقش اقتصاد توریست وپروازها مبادلات بازرگانی وکشاورزی اقلیم شناسی واب وهوا و مبادلات بانکی ودر کلیه امور زندگی کشورهای که برنامه ریزی خوب وبا مدیریت تولانی مدت نداشته باشند جزو کشورهای عقب افتاده می باشند وخواهند بود

Top 20 Internet Countries

TOP 20 COUNTRIES WITH HIGHEST NUMBER OF
INTERNET USERS – NOVEMBER 30, 2015

#

Country or Region

Population,
۲۰۱۵ Est

Internet Users
Year 2000

Internet Users
۳۰ Nov 2015

Penetration
(% Population)

% Growth
۲۰۰۰ – ۲۰۱۵

۱

China ۱,۳۶۱,۵۱۲,۵۳۵ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰

۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۹٫۵ %

۲,۸۹۵٫۶ %

۲

India ۱,۲۵۱,۶۹۵,۵۸۴ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰٫۰ %

۷,۴۰۰٫۰ %

۳

United States ۳۲۱,۳۶۸,۸۶۴ ۹۵,۳۵۴,۰۰۰

۲۸۰,۷۴۲,۵۳۲

۸۷٫۴ % ۱۹۴٫۴ %

۴

Brazil ۲۰۴,۲۵۹,۸۱۲ ۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۷,۶۵۳,۶۵۲

۵۷٫۶ %

۲,۲۵۳٫۱ %

۵

Japan

۱۲۶,۹۱۹,۶۵۹

۴۷,۰۸۰,۰۰۰

۱۱۴,۹۶۳,۸۲۷

۹۰٫۶ %

۱۴۴٫۲ %

۶

Russia ۱۴۶,۲۶۷,۲۸۸ ۳,۱۰۰,۰۰۰

۱۰۳,۱۴۷,۶۹۱

۷۰٫۵ %

۳,۲۲۷٫۳ %

۷

Nigeria

۱۸۱,۵۶۲,۰۵۶

۲۰۰,۰۰۰

۹۲,۶۹۹,۹۲۴

۵۱٫۱ %

۴۶,۲۵۰٫۰ %

۸

Indonesia

۲۵۵,۹۹۳,۶۷۴

۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۰٫۵ %

۳,۸۰۰٫۰ %

۹

Germany ۸۱,۱۷۴,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۷۱,۷۲۷,۵۵۱

۸۸٫۴ %

۱۹۸٫۹ %

۱۰

Mexico

۱۲۱,۷۳۶,۸۰۹

۲,۷۱۲,۴۰۰

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۹٫۳ %

۲,۱۱۲٫۱ %

۱۱

United Kingdom ۶۴,۷۶۷,۱۱۵ ۱۵,۴۰۰,۰۰۰

۵۹,۳۳۳,۱۵۴

۹۱٫۶ %

۲۸۵٫۳ %

۱۲

France

۶۶,۱۳۲,۱۶۹

۸,۵۰۰,۰۰۰

۵۵,۴۲۹,۳۸۲

۸۳٫۸ %

۵۵۲٫۱ %

۱۳

Bangladesh

۱۶۸,۹۵۷,۷۴۵

۱۰۰,۰۰۰

۵۳,۹۴۱,۰۰۰

۳۱٫۹ %

۵۳,۸۴۱٫۰ %

۱۴

Egypt

۸۸,۴۸۷,۳۹۶

۴۵۰,۰۰۰

۴۸,۳۰۰,۰۰۰

۵۴٫۶ %

۱۰,۶۳۳٫۳ %

۱۵

Vietnam ۹۴,۳۴۸,۸۳۵ ۲۰۰,۰۰۰

۴۷,۳۰۰,۰۰۰

۵۰٫۱ %

۲۳,۵۵۰٫۰ %

۱۶

Philippines ۱۰۹,۶۱۵,۹۱۳ ۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۷,۱۳۴,۸۴۳

۴۳٫۰ %

۲,۲۵۶٫۷ %

۱۷

Iran ۸۱,۸۲۴,۲۷۰ ۲۵۰,۰۰۰

۴۶,۸۰۰,۰۰۰

۵۷٫۲ %

۱۸,۶۲۰٫۰ %

۱۸

Turkey ۷۷,۶۹۵,۹۰۴ ۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۶,۲۸۲,۸۵۰

۵۹٫۶ %

۲,۲۱۴٫۱ %

۱۹

Korea ۴۹,۱۱۵,۱۹۶ ۱۹,۰۴۰,۰۰۰

۴۵,۳۱۴,۲۴۸

۹۲٫۳ %

۱۳۸٫۰ %

۲۰

Thailand ۶۷,۹۷۶,۴۰۵ ۲,۳۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۵٫۹ %

۱,۵۵۲٫۲ %
TOP 20 Countries ۴,۹۲۱,۴۱۱,۲۲۹ ۲۵۷,۱۸۶,۴۰۰

۲,۴۵۵,۷۷۰,۶۵۴

۴۹٫۹ %

۸۵۴٫۹ %
Rest of the World ۲,۳۳۸,۴۹۱,۰۱۴ ۱۰۳,۷۹۹,۰۹۲

۹۱۰,۴۹۰,۵۰۲

۳۸٫۹ %

۷۷۷٫۲ %
Total World Users ۷,۲۵۹,۹۰۲,۲۴۳ ۳۶۰,۹۸۵,۴۹۲

۳,۳۶۶,۲۶۱,۱۵۶

۴۶٫۴ %

۸۳۲٫۵ %
NOTES: (1) Top 20 Internet User Statistics were updated for November 30, 2015. (2) Additional data for individual countries and regions may be found by clicking each country name. (3) The most recent user information comes from data published byNielsen Online, International Telecommunications Union, Official country reports, and other trustworthy research sources. (4) Data from this site may be cited, giving the due credit and establishing an active link back to www.internetworldstats.com.
Copyright © ۲۰۱۶, Miniwatts Marketing Group. All rights reserved worldwide.

Top 20 Countries Internet Penetration

Top 20 Internet Countries Table

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top