16 / 10 / 2017

ارسال شده توسط در اسلایدر, عناوین کل مطالب | 0 نظر

e differences between public policing and private security:فرق`پلیسهای خصوصی و دولتی

e differences between public policing and private security:فرق`پلیسهای خصوصی و دولتی

The differences between public policing and private security:فرق`پلیسهای خصوصی و دولتی

نویسنده و ترجمه و تحلیل از سید محمودجعفری پلیس خصوصی  دانشگاه ایالتی در   HMURRAY KYامریکا..
84533116738644572634.jpg از چپاولگران ومفسدان نترس که خدا ومردم با دانش ریشه انها را می خشکند. خود را بدست مافیا نده که همیشه برده شوی .ترجمه وتحلیل و خوبی ها و بدی های این نوع پلیس ها در دنیا  فعلا از انها پرهیز کنیید به هر شکل تا توضیحات ارائه شود..بطور مثال بادی گاردها نگبانهان سر کوچها در ایران رانندهای خصوصی که از همان دفاتر خصوصی هستنند می توانند زن باشند ویا مرد و یا نامرد …سید محمودگوید وقتی خدا از مردم عقل می گیرد گوش شنوا ندارند..
84533116738644572634.jpg These days more and more people are looking into security options for their homes, neighborhoods and businesses. The two main types of security that you can get to enhance your safety are public policing and private security. Inter State Security Corp is here to discuss the differences between as well as the advantages and disadvantages of public policing and private security.The differences between public policing and private security:
The public police are a government service provided at local, county, state, or federal levels. Public police follow strict requirements, training, and certification. Politics, government establishments, and laws also control them. Their main concern is the welfare and safety of the public.

Private security is a service provided by private companies. Quality private security companies, like Inter State Security, will have strict and rigorous training and certification standards. However, they have fewer restraints upon them from politics and the government. Many private security companies will not have the same powers that the police do or will prefer to offer unarmed services. Companies, people, or organizations to protect their private property and/or personnel hire private security companie
Pros and cons of public policing and private security:
Public policing faces a number of disadvantages when compared to private security. Because the police work off of a salary they have less room to negotiate and they don’t get monetary rewards for exceptional job performance. Whereas, an employee of a private security company gets paid according to their performance – if they are good at what they do they can ask for a higher fee or they can negotiate their fees with the client. Public police are also often hindered by the restriction placed upon them by the law and politics. Because private security does not have to adhere to the same sort of restrictions that public police do, they are able to focus on their jobs and perform their duties with more efficiency and effectiveness. Due to budget restraints, the police are unable to have access to the newest technologies in security. However, because private security companies are for-profit organizations, they are able to invest their earnings in the newest and best quality security technologies and technical equipment such as cctv cameras and access control systems.
63055360772828378757.jpg

Private security companies have only two main disadvantages. Because they are based on contracts and performance, employees of a private security company are more easily subjected to job loss if they do not perform to clients standard. However, this is not necessarily a disadvantage for the clients of a private security company as they are able to ensure that the services they receive are of top quality and are up to their standards. The second disadvantage is that some private security companies may not receive the same standards of training and advanced training that the police are required to have. Yet, if you hire a good private security company such as Inter State Security Corp, they will be more likely to keep their employees up-to-date when it comes to training and certification.

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top