19 / 02 / 2016

ارسال شده توسط در اسلایدر | 0 نظر

canola oil and colza oil which is good which is bad روغن كانولا وكلزا كدام خوب كدام بد

canola oil and colza oil which is good which is bad روغن كانولا وكلزا كدام خوب كدام بد

پزوهشگر ونويسنده وترجمه وتحليل از سيد محمود جعفري

دانه هاي روغني خوراكي را بشناسيم  در دنياي كه جمعيت جهان رو به فزوني وتقاضا همچنان رو به افزايش است.ايا نام روغن ودانه وگياه colza را شنيده اي.

 

انچه ما مي دانيم اين است كه بشر به لحاظ تغيير اقليم وگرمايش زمين وجابجاي كشت زراعي بايد به فكر كاشت محصولات كم اب با تكنولوزي نوين باشد.راه چارهاي نيست براي برنامه ريزي توسيعه پايدار.


ما طبيعت دوستان وگياه دوستان همه گياهان را دوست داريم وبه انها اهميت مي دهيم وبراي همه انها دعاي باران داريم.
تصویر مرتبط
اما گل رز در مزرعه گندم از ديدگاه تامين غذا متاسفانه علف هرز است.زيرا شكم گرسنه ؟ مادر من گرسنه ام مادر نگاه مي كند و مي گويد خار شتر هم در بيابان نيست اي ابخيزدار.

 


 روغن كلزا به انگليسي RAPE OIL گفته مي شود-مركز اصلي ان در دنيا obscure

ناشناخته يا گم نام داراي دو گونه كه هر دو را   REPE گويند.
1- BRASSICA NAPUS OR ARGENTINA-RAPE
تصویر مرتبطتصویر مرتبطتصویر مرتبط
2-CAMPESTRIS -TURNIP-RAPE-كلزاي شلغمي

A-        و ما سپس به توضيجات گونه شماره يك) 1( مي پردازيم  BRASSICA NAPUS  يا  

ARGENTINA-RAPE
تصویر مرتبط
و بايد گفت كه اعتقاد بر اين است كه اين گونه در اروپا وشمال غربي افريقا وسپس در كانادا وامريكا توسط علاقمندان وبازرگانان سر در اورد وتوسعه يافت-شايان ذكر است گزارش است كه دانشپزوهان علم گياه شناسي وزنتيك به لحاظ اينكه روي اين گياه از نظز زنتيكي وچند رگ گيري  ويزه روي ان دخالتهاي زنتيكي كردند  ناگهان پيدا كردن گياه اصلي بسيار سخت ودشوار وحتي اين چنين گويند امكان پذير نيست.
كلزا از خانواده خردل -شلغم- وكلم مي باشد كه دو گونه مجزا دارد كه در بالا به ان اشاره گرديد.
گزارش است كه در  1000 الي 2000 قبل در هندوستان واز طريق كره به چين در 2000 سال قبل معرفي گرديده ودر سالهاي 3500 قبل از ميلاد در المان شناساي ودر قرون وسطي براي روشن كردن چراغ از ان استفاده مي شده است.
گزارش جالب است در كشورهاي كه درخت زيتون وروغن زيتون به وفور وجود دارد وداشت نتوانست كه براي انها علم پزشكي وتجربي دارد جايگزين گردد.
تصویر مرتبط
در سال 1976 گزارش گرديد كه گياه REPE كه روغن ان كلزا گويند در كانادا مهمترين مهمترين گياه روغني است وتوليد ان به سرعت پيش مي رود وناگهان در سال 1942 اين روغن جنبه تجاري گرفت ودر سال 1970 ميلادي 2 ميليون هكتار از اراضي مستعد زير كشت رفت واستفاده از روغن ان عمدتا براي روان كاري ماشيت الات صنعتي وروغن ديزل وانجين وزير درياي ها وبرش هاي ظريف هواپيما وساعت وغيره مورد مصرف قرار گرفت.

كلزا داراي 30 الي 50 در صد ERUCIC ACID كه كاملا براي انسان وتنگي عروق مضر است. البته مي دانيد كه بشر خيلي وقتها باور ندارد تا بلا سر ان ايد همانند روغن خرما كه دنيا را گيج كرده است . كه در مالزي وسنگاپور جنگل تراشي ونهال خرماي روغني جاي گزين مي كنند .اما مسئله اقتصاد وشغل در جهان بحث جدي شده كه بشر به دنبال زنده ماندن است از هر راهي.
اين گياه كانولا در سال 1980 در امريكا از طريق وزارت بهداشت براي تاييد ان پيگيريهاي انجام گرفت كه كه در سال 1985 نقل قول از استاد زارعت وقت اينجانب در دانشگاه مري كنتاكي  USA, MURRAY ,KY   به لحاظ مشكلات عنوان شده كشت ان به حداقل رسيد واستاد عنوان نمود كه بذرگياهي بنام كرم بي ابيسينكا   Crambe abyssinica از افريقا اورده اند وروي ان كار مي كنند براي جاي گزيني. ودر امد بيشتر براي كشاورزان واز ان تاريخ چقدر موفق بوده اند بنده اطلاعي ندارم

Crambe oil is ,considered to be a possible replacement for

rapeseed oil in this capacity.

The market for crambe oil is, particularly developed in the,usa

Crambe abyssinica growing, biomass plant
,source of oil

,erucic acid) for industrial lubricants, electrical

  ,insulation, plastic

.nylons

 

تصویر مرتبطتصویر مرتبطتصویر مرتبطتصویر مرتبط

Crambe oil    is an inedible seed oil, extracted from the seeds of the Crambe abyssinica, a multibranched annual plant that is native to the Mediterranean. The oil has been shown to consist of 55-60% erucic acid. The Australian Farm Diversification Information Service writes:

Intermediate product derived from high erucic acid oil include, triglycerideserucamidesamines, behenic acid, erucyl alcohol, behenyl alcoholwax esters, fatty acids, brassylic acid and pelargonic acid. These products are used to manufacture a multitude of industrial consumer items such as lubricants, heat transfer fluids, surfactants and coatings, cosmetics, polyesters, and

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

also known as Abyssinian mustard, is a member of the Cruficerae family, which includes cabbages, broccoli, rape and mustard.

As a very, stable and long lasting, Crambe   Abyssinica Seed Oil rapidly penetrates —-

This oil can be used on skin to revive dullness and hair for a healthy shine and —-Shipping InformationErucic acidis traditionally—derived from older varieties of rapeseed.

 

ولطفا توضيحات فوق فراموش نشود وبرمي گرديم بر دانش كلزا چيست وكيست وچه استفادهاي دارد وفرق ان با كانولا.

 CONOLA OIL-B روغن كانولا كه تقريبا بخشي از روغن دنيا را گرفته است.
گياهي است از تغييرات زنتيكي دو گونه فوق كه قبلا به ان اشاره شد. با كلتيوارهاي متعدد بدست امده وگفته مي شود به لحاظ اينكه در صد اسيد ERUCIC ACID  ان كم است براي مصرف خواركي انسان ضرري ندارد سالها است كه در بسياري از كشورهاي جهان از جمله كانادا وامريكا واروپا واسيا وافريقا وغيره از ان استفاده مي نمايند

انچه توضيح داديم اين بود كه گياه كانولا از تغييرات زنتيكي كلزا يعني دوگونه مذكور در ابتداي توضيحات در اوائل سالهاي 1970 ميلادي در دانشگاه UNIVERSITY OF MANITOBA  توليد شد.


در ان زمان واين تحول انجمن REPE SEED كانادا اسم ان را كانولا گذاشت كه از دو وازه CANOLA+ OLA كه روغن OIL گفته مي شود بدست امد وهدايت گرديده است اين نامو نشان.
همان طور كه قبلا گفتيم كلزا ودر زمان حال كانولا  ابتدا كشور كانادا در كشف ان وتوليد ان اول بود وسپس كانادايها امريكا ي ها را متقاد كردنند ودر كشور امريكا كشت ان توسعه يافت. به طريقي كه كانادا وامريكا در حال حاظر 7 الي 10 ميليون تن دانه كانولا CANOLAدر سال توليد وبه به بازار داخلي وجهاني ارزه مي نمايد.


هر سال كانادا 3 الي 4 ميليون تن بذر كانولا توليد ومعادل  800000 هشتصد هزار تن  روغن كانولا ويك ميليون كنجاله دامي  به بازار ارزه مي كند.
از اين زير كشت در كشور امريكا  نود 90 در صد ان در ايالت NORTH DAKOTA  به طريقي كه بيشترين سطح زير كشت در امدخوبي. براي كشاورزان مهيا مي گردد . و امريكاييان با توجه به علم زنتيك وتكنولوزي كاري كردهاند كه هيبريدهاي بدست اورند كه تا مركزايالتOREGON  امكان توليد دارد. انجه بايد گفت كانولا به سرما مقاوم است.وبايد اشاره كرد كه زنبور عسل هم از گرده ان بخوبي بهره مي گيرد.
 حال توجه كنييد وارد كنندگان روغن كانولا در دنيا زاپن مكزيك چين بخشي از اروپا واسيا وناگفته نماند كه امريكا هم بخشي خريداري مي كند.
 توجه شود كانادا 50 در صد روغن كانولا وكنجاله دنيا را تامين مي نمايد وجعفري گويد وقتي ما به مغزخشكان تارعنكبوتي مي گوييم بايد با كشور هاي توسعه يافته وپر منافع دست دوستي  داد وبا انها تبادلات بازرگاني وعلمي وتكنولوزي انجام داد عدهاي تعريف توسعه پايدار را نمي دانند يعني دارا واذر بايد در كلاس اول براي انها توضيح دهند .
 وباز هم بايد گفت كانولا مي گويد من در سال 2002 و 2003 وتقريبا 14 چهارده ميايون متريك تن در سال 2010 الي 2011 -58 ميليون تن توليد داشته ام .
امريكا يكي از بزرگترين مصرف كنندگان روغن كانولا است كه 3 بليون پاند در سال 2010 مورد مصرف قرار داده كه از اين 3 بليون 205 بليون تن از كانادا خريداري كردهاست.
گفته مي شود كه نزديك به 42 در صد دانه  كانولا روغن دارد.
استفاده گوناگوني از روغن كلزا .كانولا از شمع سازي  ورز لب وجوهر كاغذ وبعضي مصارف داروي  ونرم كننده ها ودها موارد ديگر.
همان گونه كه گفتيم كلزا حدود 50 در پنجاه درصد داراي اسيدهاي چرب مي باشد.
HIGH IN SATURATED FAT

كه كاملا براي انسان مضر يعني رگها مي گيرد وجرراهيby pass surgery بي پس بايد بكني وبالون بايد بزي و وشايد هم جواب ندهد وبا دنيا خدا حافظي مي كني.
اينچنين گفته مي شود كه كانولا با تغييرات زنتيكي كه داده اند وعلم پزشكي امريكا هم بعضا روي ان بحث دارند.اين چنين گزارش است.
A-           low in sturated fat

omega-6 and omega-3 and fatty acids in ratio of 2:1  –  B
C-    REDUCES CHOLESTEROL LEVELS
وگفته مي شود كانولا كمتر از 3 سه  در صد ERUCIC ACID

 

 اروسيك اسيد دارد كه اعتقاد براين است كه براي انسان مضر نيست.

 


حال نگاه كنييد گفته مي شود كه هندي ها  وچيني ها هزاران سال از روغن كلزا استفاده كرده اند اما بصورت طبيعي  كه ممكنه همين باعث بوده ضرري نداشته باشد.به شرح فوق به جدول دانه هاي روغني نگاه كنيد. براي مقايسه.
1-كانولا -SATARATED FATTY ACIDS-7.4

2-  MONO SATURATED  FATTY ACIDE- 63

حال پزوهشگران وانسانهاي كه به غذاي سالم اهميت مي دهيد روغن هاي خوراكي در بازار را حتما برچسب ها مطالعه كنيد از جمله ذرت وافتاب گردان سويا تخم پنبه زيتون و كنجد  روغن خرما يا پالم اويل كه به بازار امريكا هم رخنه كرده است ووووو در جهان سوم شايد خداي نكرده موش و مارمولك وغيره.

تصویر مرتبط

و اما علم پزشكي امريكا در اين تاريخ علم كمي نيست. چرا در امريكا پزشكان وافراد در رابطه با روغن كانولا حرف هاي ضد ونقيضي مي زنند لطفا به اينترنت وارد شوييد وبه انگليسي بنويسيد. به نوشتار ذيل برويد يا به سايتها در گوگل وارد وجستجو كنييد.

 

-STOP USING CANOLA OIL IMMEDIATELY
2- CANOLA ; HARM FUL COOKING OIL وغيره

با شرح فوق اميدوارم  مسئولان مملكتي از اين گزارش بهره جستجوي علمي با ديد علمي وكنجكاوي گرفته براي بهداشت مردم مملكت ودنياي كه به غذاي سالم اهميت ميدهد .و در پايان اگر شركتها واساتيد شيمي واستانداردهاي غذاي دنيا اين  مطلب سايت را پرورش دهند براي عموم مردم براي واقيت اينجانب كمال تشكر دارم سيد محمود جعفري داراي مدرك تكنولوزي علوم كشاورزي.از امريكا. ودر اخر ما در اين سايت نيامدهايم  كه زحمات دانشمندان و كشاورزان عزيزدنيا را ناديده وبه هدر بدهيم. بلكه ما با دانش علوم كشاورزي وظيفه داريم كه انسانها را ازاطلاعات علمي روز اگاه سازيم تصميم با شماست كه چه بخوريد و چه به اشاميد.

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top