۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط در اسلایدر | ۰ نظر

canola oil and colza oil which is good which is bad روغن کانولا وکلزا کدام خوب کدام بد

canola oil and colza oil which is good which is bad روغن کانولا وکلزا کدام خوب کدام بد

پزوهشگر ونویسنده وترجمه وتحلیل از سید محمود جعفری

دانه های روغنی خوراکی را بشناسیم  در دنیای که جمعیت جهان رو به فزونی وتقاضا همچنان رو به افزایش است.ایا نام روغن ودانه وگیاه colza را شنیده ای.

 

انچه ما می دانیم این است که بشر به لحاظ تغییر اقلیم وگرمایش زمین وجابجای کشت زراعی باید به فکر کاشت محصولات کم اب با تکنولوزی نوین باشد.راه چارهای نیست برای برنامه ریزی توسیعه پایدار.


ما طبیعت دوستان وگیاه دوستان همه گیاهان را دوست داریم وبه انها اهمیت می دهیم وبرای همه انها دعای باران داریم.
تصویر مرتبط
اما گل رز در مزرعه گندم از دیدگاه تامین غذا متاسفانه علف هرز است.زیرا شکم گرسنه ؟ مادر من گرسنه ام مادر نگاه می کند و می گوید خار شتر هم در بیابان نیست ای ابخیزدار.

 


 روغن کلزا به انگلیسی RAPE OIL گفته می شود-مرکز اصلی ان در دنیا obscure

ناشناخته یا گم نام دارای دو گونه که هر دو را   REPE گویند.
۱- BRASSICA NAPUS OR ARGENTINA-RAPE
تصویر مرتبطتصویر مرتبطتصویر مرتبط
۲-CAMPESTRIS -TURNIP-RAPE-کلزای شلغمی

A-        و ما سپس به توضیجات گونه شماره یک) ۱( می پردازیم  BRASSICA NAPUS  یا  

ARGENTINA-RAPE
تصویر مرتبط
و باید گفت که اعتقاد بر این است که این گونه در اروپا وشمال غربی افریقا وسپس در کانادا وامریکا توسط علاقمندان وبازرگانان سر در اورد وتوسعه یافت-شایان ذکر است گزارش است که دانشپزوهان علم گیاه شناسی وزنتیک به لحاظ اینکه روی این گیاه از نظز زنتیکی وچند رگ گیری  ویزه روی ان دخالتهای زنتیکی کردند  ناگهان پیدا کردن گیاه اصلی بسیار سخت ودشوار وحتی این چنین گویند امکان پذیر نیست.
کلزا از خانواده خردل -شلغم- وکلم می باشد که دو گونه مجزا دارد که در بالا به ان اشاره گردید.
گزارش است که در  ۱۰۰۰ الی ۲۰۰۰ قبل در هندوستان واز طریق کره به چین در ۲۰۰۰ سال قبل معرفی گردیده ودر سالهای ۳۵۰۰ قبل از میلاد در المان شناسای ودر قرون وسطی برای روشن کردن چراغ از ان استفاده می شده است.
گزارش جالب است در کشورهای که درخت زیتون وروغن زیتون به وفور وجود دارد وداشت نتوانست که برای انها علم پزشکی وتجربی دارد جایگزین گردد.
تصویر مرتبط
در سال ۱۹۷۶ گزارش گردید که گیاه REPE که روغن ان کلزا گویند در کانادا مهمترین مهمترین گیاه روغنی است وتولید ان به سرعت پیش می رود وناگهان در سال ۱۹۴۲ این روغن جنبه تجاری گرفت ودر سال ۱۹۷۰ میلادی ۲ میلیون هکتار از اراضی مستعد زیر کشت رفت واستفاده از روغن ان عمدتا برای روان کاری ماشیت الات صنعتی وروغن دیزل وانجین وزیر دریای ها وبرش های ظریف هواپیما وساعت وغیره مورد مصرف قرار گرفت.

کلزا دارای ۳۰ الی ۵۰ در صد ERUCIC ACID که کاملا برای انسان وتنگی عروق مضر است. البته می دانید که بشر خیلی وقتها باور ندارد تا بلا سر ان اید همانند روغن خرما که دنیا را گیج کرده است . که در مالزی وسنگاپور جنگل تراشی ونهال خرمای روغنی جای گزین می کنند .اما مسئله اقتصاد وشغل در جهان بحث جدی شده که بشر به دنبال زنده ماندن است از هر راهی.
این گیاه کانولا در سال ۱۹۸۰ در امریکا از طریق وزارت بهداشت برای تایید ان پیگیریهای انجام گرفت که که در سال ۱۹۸۵ نقل قول از استاد زارعت وقت اینجانب در دانشگاه مری کنتاکی  USA, MURRAY ,KY   به لحاظ مشکلات عنوان شده کشت ان به حداقل رسید واستاد عنوان نمود که بذرگیاهی بنام کرم بی ابیسینکا   Crambe abyssinica از افریقا اورده اند وروی ان کار می کنند برای جای گزینی. ودر امد بیشتر برای کشاورزان واز ان تاریخ چقدر موفق بوده اند بنده اطلاعی ندارم

Crambe oil is ,considered to be a possible replacement for

rapeseed oil in this capacity.

The market for crambe oil is, particularly developed in the,usa

Crambe abyssinica growing, biomass plant
,source of oil

,erucic acid) for industrial lubricants, electrical

  ,insulation, plastic

.nylons

 

تصویر مرتبطتصویر مرتبطتصویر مرتبطتصویر مرتبط

Crambe oil    is an inedible seed oil, extracted from the seeds of the Crambe abyssinica, a multibranched annual plant that is native to the Mediterranean. The oil has been shown to consist of 55-60% erucic acid. The Australian Farm Diversification Information Service writes:

Intermediate product derived from high erucic acid oil include, triglycerideserucamidesamines, behenic acid, erucyl alcohol, behenyl alcoholwax esters, fatty acids, brassylic acid and pelargonic acid. These products are used to manufacture a multitude of industrial consumer items such as lubricants, heat transfer fluids, surfactants and coatings, cosmetics, polyesters, and

تصویر مرتبطتصویر مرتبط

also known as Abyssinian mustard, is a member of the Cruficerae family, which includes cabbages, broccoli, rape and mustard.

As a very, stable and long lasting, Crambe   Abyssinica Seed Oil rapidly penetrates —-

This oil can be used on skin to revive dullness and hair for a healthy shine and —-Shipping InformationErucic acidis traditionally—derived from older varieties of rapeseed.

 

ولطفا توضیحات فوق فراموش نشود وبرمی گردیم بر دانش کلزا چیست وکیست وچه استفادهای دارد وفرق ان با کانولا.

 CONOLA OIL-B روغن کانولا که تقریبا بخشی از روغن دنیا را گرفته است.
گیاهی است از تغییرات زنتیکی دو گونه فوق که قبلا به ان اشاره شد. با کلتیوارهای متعدد بدست امده وگفته می شود به لحاظ اینکه در صد اسید ERUCIC ACID  ان کم است برای مصرف خوارکی انسان ضرری ندارد سالها است که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کانادا وامریکا واروپا واسیا وافریقا وغیره از ان استفاده می نمایند

انچه توضیح دادیم این بود که گیاه کانولا از تغییرات زنتیکی کلزا یعنی دوگونه مذکور در ابتدای توضیحات در اوائل سالهای ۱۹۷۰ میلادی در دانشگاه UNIVERSITY OF MANITOBA  تولید شد.


در ان زمان واین تحول انجمن REPE SEED کانادا اسم ان را کانولا گذاشت که از دو وازه CANOLA+ OLA که روغن OIL گفته می شود بدست امد وهدایت گردیده است این نامو نشان.
همان طور که قبلا گفتیم کلزا ودر زمان حال کانولا  ابتدا کشور کانادا در کشف ان وتولید ان اول بود وسپس کانادایها امریکا ی ها را متقاد کردنند ودر کشور امریکا کشت ان توسعه یافت. به طریقی که کانادا وامریکا در حال حاظر ۷ الی ۱۰ میلیون تن دانه کانولا CANOLAدر سال تولید وبه به بازار داخلی وجهانی ارزه می نماید.


هر سال کانادا ۳ الی ۴ میلیون تن بذر کانولا تولید ومعادل  ۸۰۰۰۰۰ هشتصد هزار تن  روغن کانولا ویک میلیون کنجاله دامی  به بازار ارزه می کند.
از این زیر کشت در کشور امریکا  نود ۹۰ در صد ان در ایالت NORTH DAKOTA  به طریقی که بیشترین سطح زیر کشت در امدخوبی. برای کشاورزان مهیا می گردد . و امریکاییان با توجه به علم زنتیک وتکنولوزی کاری کردهاند که هیبریدهای بدست اورند که تا مرکزایالتOREGON  امکان تولید دارد. انجه باید گفت کانولا به سرما مقاوم است.وباید اشاره کرد که زنبور عسل هم از گرده ان بخوبی بهره می گیرد.
 حال توجه کنیید وارد کنندگان روغن کانولا در دنیا زاپن مکزیک چین بخشی از اروپا واسیا وناگفته نماند که امریکا هم بخشی خریداری می کند.
 توجه شود کانادا ۵۰ در صد روغن کانولا وکنجاله دنیا را تامین می نماید وجعفری گوید وقتی ما به مغزخشکان تارعنکبوتی می گوییم باید با کشور های توسعه یافته وپر منافع دست دوستی  داد وبا انها تبادلات بازرگانی وعلمی وتکنولوزی انجام داد عدهای تعریف توسعه پایدار را نمی دانند یعنی دارا واذر باید در کلاس اول برای انها توضیح دهند .
 وباز هم باید گفت کانولا می گوید من در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ وتقریبا ۱۴ چهارده میایون متریک تن در سال ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۱ -۵۸ میلیون تن تولید داشته ام .
امریکا یکی از بزرگترین مصرف کنندگان روغن کانولا است که ۳ بلیون پاند در سال ۲۰۱۰ مورد مصرف قرار داده که از این ۳ بلیون ۲۰۵ بلیون تن از کانادا خریداری کردهاست.
گفته می شود که نزدیک به ۴۲ در صد دانه  کانولا روغن دارد.
استفاده گوناگونی از روغن کلزا .کانولا از شمع سازی  ورز لب وجوهر کاغذ وبعضی مصارف داروی  ونرم کننده ها ودها موارد دیگر.
همان گونه که گفتیم کلزا حدود ۵۰ در پنجاه درصد دارای اسیدهای چرب می باشد.
HIGH IN SATURATED FAT

که کاملا برای انسان مضر یعنی رگها می گیرد وجرراهیby pass surgery بی پس باید بکنی وبالون باید بزی و وشاید هم جواب ندهد وبا دنیا خدا حافظی می کنی.
اینچنین گفته می شود که کانولا با تغییرات زنتیکی که داده اند وعلم پزشکی امریکا هم بعضا روی ان بحث دارند.این چنین گزارش است.
A-           low in sturated fat

omega-6 and omega-3 and fatty acids in ratio of 2:1  –  B
C-    REDUCES CHOLESTEROL LEVELS
وگفته می شود کانولا کمتر از ۳ سه  در صد ERUCIC ACID

 

 اروسیک اسید دارد که اعتقاد براین است که برای انسان مضر نیست.

 


حال نگاه کنیید گفته می شود که هندی ها  وچینی ها هزاران سال از روغن کلزا استفاده کرده اند اما بصورت طبیعی  که ممکنه همین باعث بوده ضرری نداشته باشد.به شرح فوق به جدول دانه های روغنی نگاه کنید. برای مقایسه.
۱-کانولا -SATARATED FATTY ACIDS-7.4

۲-  MONO SATURATED  FATTY ACIDE- 63

حال پزوهشگران وانسانهای که به غذای سالم اهمیت می دهید روغن های خوراکی در بازار را حتما برچسب ها مطالعه کنید از جمله ذرت وافتاب گردان سویا تخم پنبه زیتون و کنجد  روغن خرما یا پالم اویل که به بازار امریکا هم رخنه کرده است ووووو در جهان سوم شاید خدای نکرده موش و مارمولک وغیره.

تصویر مرتبط

و اما علم پزشکی امریکا در این تاریخ علم کمی نیست. چرا در امریکا پزشکان وافراد در رابطه با روغن کانولا حرف های ضد ونقیضی می زنند لطفا به اینترنت وارد شویید وبه انگلیسی بنویسید. به نوشتار ذیل بروید یا به سایتها در گوگل وارد وجستجو کنیید.

 

-STOP USING CANOLA OIL IMMEDIATELY
۲- CANOLA ; HARM FUL COOKING OIL وغیره

با شرح فوق امیدوارم  مسئولان مملکتی از این گزارش بهره جستجوی علمی با دید علمی وکنجکاوی گرفته برای بهداشت مردم مملکت ودنیای که به غذای سالم اهمیت میدهد .و در پایان اگر شرکتها واساتید شیمی واستانداردهای غذای دنیا این  مطلب سایت را پرورش دهند برای عموم مردم برای واقیت اینجانب کمال تشکر دارم سید محمود جعفری دارای مدرک تکنولوزی علوم کشاورزی.از امریکا. ودر اخر ما در این سایت نیامدهایم  که زحمات دانشمندان و کشاورزان عزیزدنیا را نادیده وبه هدر بدهیم. بلکه ما با دانش علوم کشاورزی وظیفه داریم که انسانها را ازاطلاعات علمی روز اگاه سازیم تصمیم با شماست که چه بخورید و چه به اشامید.

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top