۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

,videos from seyed mahmoud jafari,f...

,videos from seyed  mahmoud jafari,for,sustainable development and Economy and Environment

پزوهشگر و هدایت کننده سید محمود جعفری.MS; in...

۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

دروغ ومکر از نظر قران وقانون واجتماع...

دروغ ومکر از نظر قران وقانون واجتماع.Lie and monkey business from face of Quran

پزوهشگر ووگرداورنده وتحلیل و ویرایش از سید...

۰۸ / ۱۲ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

Astragalus and along species and how...

Astragalus and along species and how to prevent erosion.اهمیت گون وگیاهان همراه در جلوگیری از فرسایش خاک

پزوهشگر ونویسنده وترجمه وتحلیل وطبیعت...

۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

بحران اب و غله و اکولوزی و اقتصاد زی...

بحران اب و غله و اکولوزی و اقتصاد زیست محیطی.water and grain and ecology crisis and environmental economic

پزوهشگر و نویسنده وترجمه وتحلیل از سید...

۰۱ / ۱۲ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

.Water crisis and Ecology and popula...

.Water crisis and Ecology and population growth.بحران اب واکولوزی ورشد جمعیت در دنیا.

پزوهشگر ونویسنده وترجمه وتحلیل از سید...

۰۱ / ۱۲ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

.۵۰ کشوری که بیشترین جمعیت در دنیا د...

.۵۰ کشوری که بیشترین جمعیت در دنیا دارند.World’s 50 Most Populous Countries: 2015.

پزوهشگر ونویسنده وترجمه وهشدار از سید...

۰۱ / ۱۲ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

TOP 20 COUNTRIES WITH THE HIGHEST NU...

TOP 20 COUNTRIES WITH THE HIGHEST NUMBER OF INTERNET USERS

پزوهشگر ونویسنده ومترجم وتحلیل از سید...

Top