۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

canola oil and colza oil which is go...

canola oil and colza oil which is good which is bad روغن کانولا وکلزا کدام خوب کدام بد

پزوهشگر ونویسنده وترجمه وتحلیل از سید...

۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

evidence for rapid climate chang .مس...

evidence for rapid climate chang .مستندات برای تغییر اقلیم در جهان واموزش.

نویسنده ومترجم وتحلیل , اموزش از سید محمود...

۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

How many million hunger and how many...

How many million hunger and how many are slave.چند میلیون گرسنه وچند میلیون برده درجهان امروز

پزوهشگر و نویسنده و ترجمه وتحلیل از سید...

۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

How to choice landescape plants and ...

How to choice landescape plants and why.گونه های فضای سبز چگونه اتنخاب کنیم.

نویسنده وترجمه وتحلیل از سید محمود جعفری...

Top