17 / 01 / 2016

ارسال شده توسط در عناوین کل مطالب, مطالب علمی | 0 نظر

.why Taxaceae forest are decline in the world ( yew.چرا سرخ دار ها در ايران وجهان در حال زوالند

.why Taxaceae forest are decline in the world ( yew.چرا سرخ دار ها در ايران وجهان در حال زوالند

پزوهشگر و نويسنده وترجمه وتحليل از سيد محمود جعفريسازمان جنگلها 

اين عكس اينجانب است كه در كنار يو ( yew )سرخ دار در شهر راكفورد الينوز در سال 1981 ميلادي مي باشد در اين شهر واطراف در امر فضاي سبز ما وديگران استفاده مي كرديم و واقعا زيباست. در بخشي ازشمال امريكا و كانادا بسيار استفاده مي شود و از سرما مرگ ندارد

82132784618977804940.jpg25055223458471339922.jpg48681433898557768823.jpg

 با گرم شدن كره زمين وتغيير اقليم باران هاي اسيدي والاينده هاي كارخانجات وگردوغبارهاي مضر ومديرت غير اصولي  انسانها ومشكلات زيست محيطي وبرداشت بي رويه ابهاي زير زميني كه ذخيره صدها وهزاران سال قبل است ونبود نزولات اسماني كافي بسياري از موجودات زنده به تدريج از بين خواهد رفت واين مشكلات امايش سرزمين وبرنامه توسعه پايدار بيشتر مي طلبد. حتي براي يك روز بقاي بيشتر انسانها وگياهان وحيوانات وغيره. وبه امار ذيل نگاه كنيد كه چه مي گذرد در دنيا . 

 واين جنين گفته مي شود توده هاي بسيار وسيعي ازسرخدار در دنيا از بين رفته است و به جرات مي توان گفت امروزه کمتر نقطه اي درجهان يافت مي شود که سرخدار به صورت توده متراکم وخالص وجود داشته باشد.

اين گونه از آستارا تا گرگان به صورت پراکنده در گروه هاي کوچک خالص و يا به صورت توده هاي بزرگ خالص وجود دارد و در بعضي نقاط جنگل هاي شمال مثل افراتخته و سياه رودبار و علي آبادکتول استان گلستان به صورت انبوه و توده هاي خالص و در ارتفاع 1250 متر تا ارتفاع 1800 متر از سطح دريا ديده مي شوند.

محلي ها، اين درخت زيبا را به علت سمي بودن برگ هاي آن، ناميمون دانسته و آن را براي حفظ دام هاي خود مضر مي دانند به همين خاطر با کندن آن و تنها به دليل منافع کوتاه مدت خود اين گونه با ارزش را از جنگل حذف مي کنند.

اين درخت در گويش هاي محلي گلستان به نام هاي مختلفي معروف است که در گرگان و علي آباد به آن

سرخدار، سرخه دار، سخدار و سرختال مي گويند.

يکي ديگر از دلايل در حال انقراض بودن اين گونه قاچاق آن است که سرشاخه هاي جوان اين درخت را به دليل اين که مدت طولاني تر سبز و تازه مي ماند در گل فروشي ها استفاده مي کردند اما چند سالي است که حفاظت و حمايت از اين گونه با ارزش رنگ جدي تري به خود گرفته است.

بهره برداري هاي بي رويه، نداشتن آگاهي ازارزش هاي آن و… از عمده دلايل نابودي و در معرض خطرقرارگرفتن گونه ها وتوده هاي سرخدار محسوب مي شود.

چوب سرخدار در مناطق مرطوب و حتي در زير خاک به خوبي در مقابل عوامل نا مساعد محيطي از قبيل تغييرات درجه حرارت و رطوبت سالياني دراز مقاومت کرده و نمي پوسد و کيفيت و دوام چوب آن منجر به بهره برداري بي رويه از اين درختان شده است.

سمي بودن برگ سرخدار و خوش خوراک نبودن آن براي دام ها که دامداران را وادار به قطع اين درختان کرده است تا با حذف اين پايه ها فضاي مناسبي براي سبزشدن علوفه کف جنگل ايجاد شود يکي ديگر از عوامل در خطر انقراض بودن سرخدار است.

گفته مي شود. استان گلستان چه به جهت سطح عرصه و چه به جهت انبوهي درختان سرخدارموجود در آن، داراي رتبه نخست اين گونه ارزشمند در کشور را داراست.

دو حوزه جديد سرخدار در منطقه گرگان شناسايي شده است که يکي از آن ها در منطقه زيارت به مساحت 50 هکتار است و اين کشف سبب شگفتي محققين و کارشناسان شده است اظهار کرد: بايد ياد آورشد استان گلستان چه به جهت سطح عرصه و چه به جهت انبوهي درختان سرخدارموجود در آن، داراي رتبه نخست اين گونه ارزشمند در کشور را دارا است

از سال 1370 طبق مصوبه قانون حفاظت ازجنگل ها و مراتع کشور، حوزه 200 هکتاري افراتخته و حوزه200 هکتاري پونه  آرام علي آباد استان گلستان که داراي پوشش بيش از 80 درصد سرخداراست به عنوان ذخيره گاه اعلام شده است.

اين گونه در جنگل هاي شمال به صورت پراکنده وجود دارد و تنها در استان گلستان يک توده هکتاري پيوسته سرخدار قراردارد و با توجه به اهميت سرخدار از نظرخصوصيات تکنولوژي چوب، حفظ ذخاير ژنتيکي، ديرزيستي طولاني، کنترل فرسايش خاک، خواص درماني و دارويي و… حفاظت از اين گونه بايد بيشتر از قبل مورد توجه قرار بگيرد.

 

 92360475685555184215.jpg71553308298611432419.jpg44859984473366348584.jpg95104153628410276535.jpg23722336024608995556.jpg

GLOBAL WATER STRESS IN THE WORLD

.

  • By 2020, California will face a shortfall of fresh water as great as the amount that all of its cities and towns together are consuming today.
  • By 2025, 1.8 billion
 people will live in conditions of absolute 
water scarcity, and 65 percent of the worlds population will be water stressed.
  • To grow a ton of wheat uses 1,000 tons of water. The US is the largest exporter of wheat to the world. When we export a ton of our wheat, we are effectively including 1,000 tons of water in the bargain.
  • In the US, 21 percent of irrigation is achieved by pumping groundwater at rates that exceed the water supplies ability to recharge.
  • There are 66 golf courses in Palm Springs.  On average, they each consume over a million gallons of water per day.
  • Lake Meade (the source of 95% of water for Las Vegas) will be dry in the next 4 to 10 years (see picture below).

Water scarcity is a global problem and is not confined to “poor” nations

This first picture shows areas of the US that are experiencing moderate (yellow), severe (red), and extreme (purple) drought.

23298445639985590222.jpg

The picture above is constantly updated, and now, in fall 2011, Texas is experience unprecedented drought. I was driving through Texas a few weeks ago, and at that time, local radio stations talked about how Austin, as just one example, had experienced 72 days in a row of 100 plus temperatures. Here’s a picture of the current (September 27, 2011) drought situation throughout the US. Note that drought levels in most of Texas are at level D4 – “Exceptional.

Taxaceae /tækˈss/, commonly called the yew family, is a coniferous familywhich includes seven genera and about 30 species of plants, or in older interpretations three genera and 7 to 12 species.سرخ دار بطور عمومي به انها خانواده( يو )   yew  گفته مي شود  كه 7 جنس و  30 گونه است  يا اين چنين در گذشته تعبير مي شود   3   جنس گياه و  7 تا 12 گونه   كه به صورت درختان كوچك يا درختجه  هميشه سبز مي باشد. بذور ان براي انسان بسيار سمي است وماده اي دارد بنامtaxine and taxol پرندگان وجوندگان ميوه ان را مي خورند وبذر ان را پس مي دهند در مدفوع . `

They are many-branched, small trees and shrubs. The leaves are evergreen, spirally arranged, often twisted at the base to appear 2-ranked. They are linear to lanceolate, and have pale green or white stomatal bands on the undersides. The plants are dioecious, rarely monoecious. The male cones are 2–5 millimetres (0.079–0.197 in) long, and shed pollen in the early spring. The female cones are highly reduced, with just one ovuliferous scale and one seed. As the seed matures, the ovuliferous scale develops into a fleshy aril partly enclosing the seed. The mature aril is brightly coloured, soft, juicy and sweet, and is eaten by birds which then disperse the hard seed undamaged in their droppings. However, the seeds are highly poisonous to humans, containing the poisons taxine and taxol.[3]

وامروز روزنامه خبر جنوب نوشت  3 ديماه 1393 زنگ خطر بي ابي در 20 استان ايران به صدا درامد كه بايد گفت همه ايران وبسياري از نقاط چهان. و گفته ميشود. 350 هكتار ديگر از سرخ دارهاي ايران بيشتر نمانده است.

( سرخ دار) كه به انگليسي( يو  )yew ( گفته مي شود ( درخت يا درختجه هاي است كه بازمانده از دوران سوم زمين شناسي وعصر يخبندان است.رويشگاه اين درختان در امريكاي شمالي واسياي جنوبي واسيا ودر اروپا واطراف مديترانه مي باشد اين گونه هاي عنوان شده به خاكهاي شني لومي واسيدي سازگار است ليكن به لحاظ اينكه در ريشه هاي انها موادي ترشح مي كند كه اطراف ريشها اسيدي مي نمايد وبه همين لحاظ مقدار بسياري از عناصر غذاي از جمله روي واهن در بدنه درخت زياد مي باشد . انسانهاي اوليه از برگ ان عصارهاي تهيه ميكرده اند كه با ان نوك نيزه هايشان را زهر الود ميكردنند كه به ان تاكسون مي گويند. كه از اين ماده هم نيز براي سرطان رحم وسينه استفاده مي شود اين درختج ها ودرختان در خاك هاي اهكي يعني بالاي پ اج    PH  هم سازگار مي باشندو برگهاي بسيار ريز وسبز زيبا دارد وبرگها طوري خزان مي كند كه انسان انها را احساس نمي نمايد  وبايد گفت كه سايه ونيمه سايه دوست وبايد رطوبت هوا بسيارمطلوب باشد براي زندگي خوب وشادابي ودر غير اين صورت دوام نمي اورد وشازگار نخواهد بود  وتنه ان مرتب پوست مي اندازد ورنگ ان سرخ است  گونه اي است بسيار نادر در دنيا. پراكنش در ايران  گرگان ومازندران. ودر اذر بايجان جنگلهاي ارسباران گزارش شده است رشد سالانه ان حدود 10 سانيمتر ارتفاع وعرض چند ميليمتر است ودرختان در ايران از 10 متر تا 20متر ارتفاع گزارش شده است. در شمال امريكا در امر فضاي سبز بسيار مورد استفاده همگاني قرار مي گيرد ودر اغلب ساختمانهاي تجاري ومنازل ديده مي شود وبسيار جاي خوشبختي است كه در اب وهواي مستعد در دنيا در امر فضاي سبز به لحاظ زيباي ومقاومت در سرماي زمستان از اين گونه ها تكثير و استفاده مي نمايند  مانند شمال usa .و نبايد در مناطق خشك ونيمه خشك ايران مورد استفاده قرار گيرد زيرا سازگار نيست واز زيباي ان حتي در مناطق سرد وزير سايه درختان دوام نمي اورد. گفته مي شود فقط 350 هكتار ديگر در شمال ايران باقي مانده است وتخمين زده ميشود به لحاظ مسايل گوناگون اقليمي ومديرتي وكهنسالي وغيره در 30 سال ديگر هيچ اثري  از اين گونها در ايران نباشد.
taxus baccata   گونه منحصر بفرد منطقه هيركاني ايران است از خانواده سرخ داران درعكس هاي بالا.

 72505714694505697558.jpg68110963695792679354.jpg07632910830910234415.jpg41528216058880882178.jpg62135320629322588482.jpg62135320629322588482.jpg25533014535373662227.jpg

80474982889711964796.jpg65324806343007243016.jpg64555661294820877803.jpg66228273949941610826.jpg36747689628473610566.jpg
گونه اي رطوبت وسرما پسند براي كابرد فضاي سبز  و زندگي خوب و زيبا. ونياز به 66228273949941610826.jpgارايش دارد.71356692242214841681.jpg

وخدا در كتابهاي اسماني مي فرمايد من براي بشر در كره خاكي زينت افريدم ميوه ودانه وگياهان  وحيوانات گوناگون افريم  خاكهاي گوناگون افريم  نزادهاي گوناگون با ميليونها زن متفاوت افريم. اما بشر زياده خواه است واخر كره زمين را براي بي برنامه گي  پيش بيني مي شود منهدم خواهد كرد كي ….؟

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top