16 / 01 / 2016

ارسال شده توسط در عناوین کل مطالب, مطالب علمی | دیدگاه‌ها برای ? why nursery plants needs tags . ايا انسان و نهال شناسنامه واقعي مي خواهد بسته هستند

? why nursery plants needs tags . ايا انسان و نهال شناسنامه واقعي مي خواهد

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSUGAyoS28HsFLmXX8t0HEn6GXi-cQ7torLhqXhNTCs-wj4Z2v-tQ

پزوهشگر ونويسنده وتحليل وترجمه  از سيد محمود جعفري وزارت جهاد كشاورزي – اداره كل منابع طبيعي فارس .عضو كميته نهالهاي شناسنامه دار در سالهاي 1371 تا 80

05563159980186311811.jpgتصویر مرتبط

نظر دارا و اذر.. . در رابطه با   تعريف نهال شناسنامه ندار .يعني دروغ ( و )  شناسنامه داريعني واقعيت در جهان و ايران .كلبه دانش
61897848320072198854.jpg

 صاحب نظران گويند.اب اشاميدني وكشاورزي در خاور ميانه وجهان بسيار محدود ومحدودتر خواهد شد.. گزارش است كه-

تصویر مرتبطتصویر مرتبط


 هم اکنون از ٦٠٩دشت حاصلخيز کشور، ٤٩٩دشت با افت شديد آب روبه رو هستند و سالانه بين يک تا سه متر افت سطح آب هاي زيرزميني را شاهد هستيم. از ٦٠٩دشت کشور ٢٩٧دشت از نظر برداشت آب به مرحله بحراني رسيده اند. براي رسيدن به اين مرحله در سال هاي گذشته دست روي دست گذاشتند و روند برداشت اينگونه شد.به مشكلات كشاورزي ايران وروستاهاي بي اب  ومهاجرت روستايان به شهرهاوشور شدن اراضي زراعي در همين سايت در عناوين مطلب ها مطلب است .وظيفه كارشناسان فني است كه مسئولان كلان كشور اگاه شوند با امار دقيق وسراحت در كلام وصداقت در عمل.ايران نبايد به ميرد واگر ايران مرد توخواهي مرد. ايران پهناور است نمي شود. با اب شور دريا كه خيلي ها فكر خيالي دارند ايران را زنده كرد يا ايران را ادامه داد. رنگ گچ سفيد است ورنگ ذغال سياه  نقاشي مي توان كشيد ليكن واقعيت ندارد.
تصویر مرتبطتصویر مرتبط

 

دیگران كاشتند و ما خوردیم ، ما بكاریم و دیگران بخورند. اما با برنامه ريزي وبدانيم با كدام اب  وچه جمعيتي و با چه روشي و( ابياري تحت فشار قطره اي) و گونه وارقام  سازگار و اقتصادي. براي هر اقليم نه ديمي كاري.

 

(بقره، 10). فران كريم

 

 «فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب الیم بما كانوا یكذبون»:

«در دل هاى آنها نوعى بیمارى است; خداوند بر بیمارى آنها مى افزاید و عذاب دردناكى به خاطر دروغ هایى كه مى گفتند ومي گوينددارا مي باشند.» 

سئوال :   ايا قانون نيست .  ايا زور يا فشار قانون نيست  .  ايا ترويج ونو اوري كند وشك در اين ترويج است .    ايا سواد نيست .     ايا بي تفاوتي است.    ميان سالان و جوانان  و نو جوانان دلسوز و وطن پرست جستجو گر اهل علم ودانش در دانشگاهاو تمام ادارات وارگانها اگر پست هاي اين مملكت را رها كنيد به يقين بي مايه ها وپست طلبان ( خوشحال) واگر شما كنار رويد  و جلو نيايد و بي تفاوت باشيد .اين مملكت را اشغال  . وبعد هم عموم مردم واينده اين مملكت ضرر خواهند كرد.     مملكت خوب ساختني است .نه يافتني. البته با دانش ريز وبرنامه ريزي و وهوشياري وديدگاه جهان بيني واقعي وعمل درست و خداي.

09753970911187122622.jpg61897848320072198854.jpg

الف: نعريف     نهال     شناسنامه( ندار)    از نظر دارا و اذر

اطلاعي فني نداشته بباشي  – —- ودروغ عمد وغير عمدسرلوحه كار باشد— – .مال حرام وحلال تعريف ان نداني  —- . از فنون علم در رشته و فن خود بي اگاه — – . . واز كسي هم  پذيرش اطلاعات فني نداشته – — . يعني لج باز باشي. با علم ومنطق صحبت نكني چون خود بي سوادي ديگران را هم-احمق بداني—-  .كره الاغ نژاد معمولي را بجاي كره الاغ قبرسي  بفروشي  و مردم  را هم نادان بداني وفقط پول جمع كني كه اينده هم ندارد—- . گوساله شيري ايراني را بجاي گوساله امريكاي بفروشي…… .سيب پا بلند رد يا قرمز را را بجاي سيب پاكوتاه  گالا  بفروشي ……….گل رز منياتوري را بجاي گل رز هفت رنگ بفروشي……. زغال اخته ارسباران را بجاي بلوبري كه مي شود قره قات بفروشي وحتي رنگ ميوه ومزه ان را هم نداني……… الو زرد قطره طلا را بجاي الو سياه بفروشي…… . و فرق بين ارقام هم نداني …… .انگور ريز عسكري نامرغوب را بجاي انگور كشيده سي سخت  ياسوج و دينكان و انجيره  شيرازبفروشي ……زرد الو   شدو   شيراز را بجاي زرد الو  جعفر خاني معرف پشت قرمزمرغوب قصردشت كه بي نظير است بفروشي. ونداني كه شدو قصردشت وشدوكرج كه بعضا به ان اصفي گفته مي شود و ماماك  هم خوب است  براي زودرس بودن در بازار چون اين سه رقم زود رس است همانند چغله بادام پول باز مي كند اما هر چي بجاي خود……  . انار هسته دارشيرين قصردشت را بجاي انار كم هسته شيرين شهوار كه در دنيا از نظر طعم وتازه خوري بي نظير است بفروشي…..  . و انارشهوار ورباب  و وزردالوجعفر خاني قصردشت را هم توسعه ندهي –  …… گوجه قصردشت كه ديگر از رده خارج شده را بجاي گوجه باغي كرجي وگوجه باغي ميان دواب واصفهان بفروشي ……..  .سيب پاييزه زود رس را بجاي سيب مرغوب كهنز تابستانه كرجي واصفهاني كه براي اطراف شيراز كه سرما ندارد بي نظير است بفروشي……..نهال سرو شيراز را بجاي سرو ناز بفروشي……. .گندم روشن را بجاي گندم كل حيرري  ديم كه ما سلكسيون كرديم چند سال وبعد اين پرو‍ژه رها شد. معرف فارس و ايران است بفروشي….. .نهال سوزني برگ زربين را به جاي سرو ناز بفروشي…. . برنج كلوار فارس را بجاي برنج قصردشي وكامفيروزي بفروشي هر چند به علت خسته بودن اراضي وكشت در كشت وكود هاي بي رويه شيماي انها هم ديگر حرف چنداني ندارندبفروشي….  .انگور( ندانم چي) را بجاي انگورمرغوب  سيسدانگ يا لر كش كه براي تهيه  ابخوره وشيره  در دنيا بي نظير است ومعاوت باغباني روي ان هيج برنامه اي ندارد. ودر منطقه دشمن زياري  در فارس  نزديك به 7000 هكتار وجود دارد و مي توان   7000 هكتار    ديگر درجاي ديم زارها زراعي ديگر گسترش داد و و به جاي اين رقم و انگور رطبي گوشتي  بلندنوك ندار   و وانگورسمرقندي وريش بابا و و  انگور  تامپسون و   فليم  و  پرلت   بدون هسته امريكا بفروشي كه همه اينها ارقام خوب است ليكن بعضي از انها براي محصول خوب همانند انگور سمرقندي سياه. بايد بيشتر به ان توجه كني از نظر مواد غذاي ونگو اين رقم دانه خالي ميكند يعني بعضي از دانها ريز مي شود.عيب از ماست كه بر ماست…….. هر اناري كه شكل قرمز انار كم هسته (رباب ) دانه مشكي خوش طعم قصردشت بود بنام رباب بيچاره بفروشي و بعد  از 70 سال نداني كه رباب قصردشت با نام انار رباب هاي ديگر شهرستانهاي فارس تفاوت در ان مي بيني و متاصفانه رباب اصل را هم ترويج ننماي تا نسل ان گم شود ……..بذر  سبزي تره تيزك را بجاي شاهي بكاري وبعد بگوي شاهي خوب برگ نداد……… انجير شمال ايران را بنام انجير قصردشت بفروشي و فرق ان هم را نداني. ودر اين جا بايد گفت زماني كه مردم  متدين قصردشت كه غزداري انها براي امام حسين ( ع )واولادشان در دنيا بي نظير بوده و   است. و ميوه بخش بزرگي از ايرا ن وعمارات را در نزديك به سه هزار هكتار  مي دادند اي كارشناس شهرداري كه ان زمان در شكم مادرت بودي يا حتي نبودي توكجا بودي كه امروز براي اين مردم زحمتكش  كه دور يقه كوت وپيراهنشان نيم سانت عرق جبين ودستشان از پا بيل كردن و اب ياري باغ پينه بسته بود و هست مي ديدي وامروز اراضي باغي دارند ولي پول ندارند راه كار خداي ومنسفانه نمي دهي وگناه تا ابد براي خود بافي مي گذاري وطلب كار هستي كه نيستي………    .بذر طالبي خطي گرما رودي را كه در امريكا هم بنام طالبي ايراني در بازار فروش مي رسد را بجاي طالبي مهارلوي شيراز بفروشي………      بذر يونجه يزدي را بجاي يونجه همداني  يا رنجر كه رنجر امريكا همان همداني اصلاح شده است بكاري يا نكاري وتفاوت اقليم هم نداني كه كدام گرمسيري وكدام سردسيري وبعد مشكلات را سر يونجه بيجاره كه ملكه علوفه هاست در دنياخالي كني…… بذر شبدر معمولي   بجاي شبدر برسيم  مصري را كه در مناطق  نيمه گرمسيري. ميان بند فارس بي نظيراست و در جهاد چند سالي روي ان در كازرون منطقه بالا ده كار كرديم. وديگر ادامه نيافت بفروشي ……..ذرت 704 را بجاي شير بلال بفروشي…..بذر ترب اصلاح نشده را بجاي تربچه بذراصلاح شده بفروشي وتازه ترب اصلاح شده هم در زير سايه مي كاري وبعد مي گوي سر نكرد. ……..      سم حشره كش ملاتيون را با گراماكسن علف كش با هم نكني حتي هم نداني كه چه موقع  وچه گونه از ان استفاده كني…… بذر كلزا را بجاي كانولا بفروشي وخصوصيات هر دو روغن را هم در اين سايت نخواني………فرق بين  چربي ونوع چربي روغن پالم  palm و   ذرت و افتاب گردان و   (كلزا ) و كانولا توجه ما براي كلزا وكانولا در همين سايت مطلب داريم جالب است حتما مطالعه فرماييد.  همان روغني كه در باز مي خوري(وپالم كه يعني روغن يك نوع خرما كه در    مالزي    توليد مي شود وحتي به بازار امريكا هم رخنه كرده ومردم بيجاره در سرخ كردن سيب زميني وغيره از ان استفاده مي نمايند و فقط مي گويند خوش مزه است وبعد تنگي عروق مي گيرند وهمانند ما كه هزارها تن ان را خورديم وبعد متوجه شديم وتازه هم نمي دانيم كه بازار جهاني در روغن هاي ديگر مخلوط  مي كند يا نمي كند… ….ومالزي چون روي  كشت ان و جنگل تراشي اراضي سرمايه گذاري كرده وارزان به بازار جهاني مي فروشد  وتبليغ ان جناني مي كند وهمه را هم فريب مي دهد بخاطر اينكه نقطه جوشش بالا است ودست بر دار هم نيست…… وتجار فقط بفكر پول هستندو در سرخ كردن مواد غذاي از ان استفاده مي نمايند وبا اين همه بي اطلاعي وبي برنامه گي در دنيا …….تازه بعد از مدت ها و بار دهي واستفاده موارد فوق……. متوجه شوي كه پول و وقت وعمر وجان خود  وسرمايه مملكت به هدر وان جه مي خواستي نبوده وراه چاره نداري جز بسوزي وبسازي وخاك واب واب واب بهدر دهي وان هم اب اشاميدني كه ديگر نداري …….. قطعات ومحصولات چيني ماشيني وخانگي دست سوم را بجاي الماني وكره اي وژاپني وامريكاي   ( نه كشور شوروي كه  بغل گوش ما بود ما هيچ وقت هيج محصولاتي  خانگي چندان و كتاب هاب علمي از ان نديديم- بفروشي) . …….اگر حج يعني خانه خدا هم بروي باز هم عادت تكرار مي كني وحاجي هم مي شوي..تازه وقتي هم كه از خانه خدا برگشتي مردمي را دعوت مي كني كه اكثرا تا گردن شكمشان پر است وبه فكر فقرا هم نيستي….. . وتا امروز وفردا به همه وخود دروغ گفته اي …….دارا واذر مي گويد –   اي بشر دو پا به سوره و ايه بالا  دركتاب اسماني قران كه به حضرت محمد (ص) پيمامبري كه همه اديان اهل كتاب را قبول داشت وبه ان احترام گذاشت و   اثر  نيك وخداي ازخود باقي گذاشت كه من تنها پيامبر خدا نبودم واسلام هم تنها دين خدا نيستنازل شد- نگاه كن شايد ازاين مطلب بخود اي واين ايه را رهنماي خود كني در )(دروغ نگفتن )  كه بزرگترين صفت خوب انسانها است  —-   . و ما مي گويم نزديك به  8 سال  در امريكاه در دانشگاه و محيط كار دروغي از مردم امريكا كه با من برخورد داشتند نديدم —–   . من اين ميهن  وجهان با علم  و مردم خوب جهان وطبيعت وكشاورزان دنيا رادوست دارم وافتخار مي كنم كه سادات و  ايرانيم  همچنان كه تكنولوژي امريكا هم در رشته فن خودقبول دارم…. عزيزان    —– موارد فوق هيج كدام اغراق نيست واگر  انسان بي علم باشد و محصول شناسنامه كنترل شده نداشته باشد در تمام دنيا هزينه ها  وعمربه هدر مي رود.

 

2- عكس ذيل نهال شناسنامه ندار است. و برچسبي روي ان در پايين تنه مشاهده نمي نماي.در اين تاريخ دي وبهمن 1393 هزارها در فارس ودر استانهاي ديگر متاسفانه بفروش مي رسد.وچه كسي جواب گو است؟ وناگفته نماند كه بهترين ارقام تمشك هاي اطلاح شده در ارمنستان توليد مي نمايند كه  با اقليم ايران در شمال كشور و اذربايجان و بعضي از ديگر نقاط سازگاري دارد.

14425013977776147232.jpg43513341215758691262.jpg
 1-عكس ذيل نهال شناسنامه دار  است به ان تگ ها يا ليبل ها يا برچسب ها پاي تنه نهال ها نگاه كنيد مي گويد من هر چه هستم روي اين تكه برچسب گفته شده است در صورتي كه توليد كننده واقعا بداند كه اين اطلاعات صحيح است.

20813993929028530369.jpg05563159980186311811.jpg

NURSERY STOCK DEFINITION  -تعريف موجودي ومحصولات توليدي در نهالستانهاي امريكا برابر قانون ومقررات وزارت كشاورزي امريكا. شامل  توليدگياهان باغباني از جمله گلها وارقام انگور وازدياد گياهان چه ميوهاي وچه زينتي وقلمه ها وپايه وپوندكها پيازها وانواع پياز مانند وسبزيجات وجاليز وهمه وهمه به غير از گلها وگياهان كه در گل فروشي ها براي زينتي مي باشد.

Horticultural plants include, but are not limited to horticultural, floricultural, and viticultural plants for planting, propagation, ornamentation growing, or otherwise. This includes cuttings, budsticks, scion wood, bulbs, corms, tubers and similar plant parts used for propagative purposes, and vegetable or herbaceous food crops. This does not apply to cut plant material used for decorative purposes.
مقررات توليد نهال وتوزيع نهال مثمر وزينتي در امريكا و شما مي توانيد در گوگل بيشتر با همين نامها جستجو كنيد   با ادرس ذيل نوشته شده به انگليسي به عبارتي مقررات قرنطينه اي براي توليد محصولات باغباني و صداقت داشتن و دروغ نگفتن و فشار قانون و مردم بدانند چه مي خرند وچي در اينده سبز و توليد مي نمايند.
درخت بار علم نباشد به جز عمل                        گر در تو عمل فني وعلمي نباشد گياه بي بري.

http://agr.wa.gov/PlantsInsects/PlantQuarantines/PlantQuarantines.aspx

 

GENERAL SHIPPING REQUIREMENTS  الزامات براي حمل ونقل محصولات از جمله توليدي نهالستانهابايد.( برچسب شناسنامه دقيق ( تاييد) شده)  روي ان يعني روي پايين نهال در شكل ومحصولات نهال (برچسب باشد يعني تكه كاغذي از جنس مخصوصي ومقاوم باشد كه همانند شناسنامه شما مشخصات روي ان باشد. دارا و اذر مي گويد اين طور توضيح بده معلم.) از  جمله نام گونه نام    واريته    و   نام گياهشناسي     و   عمومي و يا معمولي     و دور از افات    وهر    نو بيماري همانند  نوشته شده باشد.ناگفته نماند كه ايران بعد از 70 سال روي ميوهاي ريزدانه از جمله تمشك هاي مرغوب واصلاح شده و دانه درشت فعاليت نكرده در صورتي كه اقليم ايران در شما ل  كشور و در بسياري از منطق با ارتفاع بالا وسرد اين گونه ميوها جواب مي دهد صددر صد.

A certificate (or tag, stamp, label, etc.) of inspection, certifying that the plants are apparently free from plant pests must accompany each bundle, package, or container of nursery stock shipped into Washington State. Shipments must be labeled to identify each species or variety of plant with the botanical name and/or the common name.

NOTIFICATION REQUIREMENT – الزامات اطلاعات مهم ادرسي دقيق  روي تگ يعني شناسنامه وهمراه تگ از جمله  تلفن و فكس  وايميل نام  گونه نهال شامل پايه و پيوندك ومرغوبيت و محل دقيق بار نامه ونوع حمل ونقل بار وغيره. براي داخل وخصوصا خارج از امريكا به هر حال اين اطلاعات دقيق ابروي مملكت و توليد كننده نهال است.كه بايد با واقعيت هم خواني داشته باشد.

Receiving nurseries of tree and shrub nursery stock imported into Washington State from any out-of-state source are required to notify the Washington State Department of Agriculture (WSDA). Notification methods may include U.S. mail, fax, delivery service or e-mail to: Nursery Inspection Program Supervisor, Plant Protection Division, Washington State Department of Agriculture, 1111 Washington St. S.E., P.O. Box 42560, Olympia, WA 98504-2560; fax 360-902-2094;e-mail:Nursery@agr.wa.gov.

Notification must include the species of plant(s), quantities of each species, source of each shipment, date of shipment and the receiving nursery’s contact information including telephone numbers and e-mail address (if available). Copies of regular shipping documents, such as load lists, with this information are encouraged.

Notification must arrive at WSDA no later than two business days after arrival of the shipment at the receiving nursery. Notification in advance of the shipment is encouraged.

ب) اشاره به عمل لقاح توسط باد:در بالا وتوسط انسان  در درخت خرما با دست اين هم حكمتي ؟  نهفته است چرا بعضي ميوه ها  همانند.
تصویر مرتبطتصویر مرتبط

پسته مي بايست نهال نر لابلاي درختان ديگر كاشته شوند براي عمل لقاح  وهزاران مسايل باغباني ديگر در عمل لقاح  همانند انجير سفيد استهبان فارس كه از همه نظر بي نظير است اما امان از خشكسالي.سمت راست اين نوجوان انجير را گرده افشاني مي نمايد.

باروری انجیر خوراکی با گرده‌افشانی و انتقال گرده از پرچم میوه‌های درخت انجیر بر با زنبور گرده‌افشان بلاستوفاگا(belastofaga) به سطح کلاله گل های خامه ‌بلند در میوه خوراکی انجام می شود.

از ارقام مختلف انجیر بر می توان به دانه سفید ، کوهکی ، پوزدنبالی ، تومسجدی ، خرمایی، ویل وحشی و شاه انجیری اشاره کرد.


تصویر مرتبطتصویر مرتبطتصویر مرتبط

براي كليه محصولات كشاورزي باغي كه دانشمندان روز به روز در اين رابطه جستجو مي كنند.

“و أرسلنا الریاح لواقح” (سوره حجر، آیه 22)

“و ما بادها را عامل لقاح قرار دادیم.”

قرنها پس از نزول قرآن بود که زیست‌شناسان پی به اثر بادها در انجام عمل لقاح در گیاهان شدند و این از معجزات قرآن می‌باشد.

 

اينده نزديك خواهيم گفت
دانش جويان وكارشناسان ومردم علاقمند و اساتيد محترم پايه هاي ميوه هاي ذيل در (استاندارد امريكا )يعني  همان شناسنامه دار.  مربوط به سال2014 ميلادي است كه بسيار اين مطالب با تاريخ است لطفا از چپ به راست مطالعه نماييد  1-  اول پايه هاي خيلي پاكوتاه   2-  دوم پاكوتاه  3  سوم نيمه پاكوتاه   4-  چهارم نيمه استاندارد. 5  پنجم  استاندارد.
و اما كدام بهتر است بستگي به بسياري از نيازها و( اقليم ها  اب وهوا )ومديرت ها  مسائل اقتصادي  وبازار يابي.شايان ذكر است كه ايا پايه هاي پاكوتاه ونيمه پاكوتاه وپايه اي بذري قديمي همانندسيب رد قرمز وگلدن زرد لبناني معروف كدام بهتر است بستگي به خيلي از مسائل و فاكتور هاي اقتصادي و فني دارد. كه اگر در هنگام برنامه ريزي كاشت نهال  مطالعه نشود امكان پشيماني در ان زياد وهزينه به هدر رفته است از جمله (اب مظلوم)

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

بسياري از مردم سميرم فارس از پايه هاي پا كوتاه بنام مالينگ رضايت ندارند.ايا ارقام به درد اين اقليم.و در ذيل پايه هاي رويشي گلابي وهلو وشليل وبادام

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

نمي خورد ايا روش كاشت درست ترويج نشده است ايا كارشناسان مرتبط خود بي اطلاع نيز مي باشند. سيد محمود مي گويد ارقامي كه نياز به قيم ندارند وسازگار با ان منطقه مي باشند براي انها كه نمي خواهند با قيم سرمايه گذاري كنند بهترين انتخاب است كه بايد تر ويج شود.

50354626549097881827.jpg

نظرات بسته شده است.

Top