27 / 02 / 2016

ارسال شده توسط در اسلایدر, خشکسالی, عناوین کل مطالب, مطالب علمی | 0 نظر

Astragalus and along species and how to prevent erosion.اهميت گون وگياهان همراه در جلوگيري از فرسايش خاك

Astragalus and along species and how to prevent erosion.اهميت گون وگياهان همراه در جلوگيري از فرسايش خاك

پزوهشگر ونويسنده وترجمه وتحليل وطبيعت گردي سيدمحمود جعفري سازمان جنگلها اداره كل منابع طبيعي .مدير و كارشناس مسئول وقت اداره فني جنگلكاري وجنگلداري.

   (از سبزه تا پرستار تا بيابان از بيابان تا کوير)گون زیبای من در فارس

مبایل قدیم 546

گون می گويد، آيا گوش شنوائی است من Astragalus و درمنه زارها Artemisia و گونه های همراه بزرگترين و بهترين منابع طبيعی (خدادادی) سن کهنسالی می گذرانيم و با زياده خواهی و بی فکری انسان ها رو به تحديد است.

گون می گويد با تغيير اقليم همه موجودات زنده در خطرند. گون می گويد به راستی بيابان و کوير چه تعريفی دارد.
اهميت گون وگياهان همراه در جلوگيري از فرسايش خاك.
SKMBT_C45116022916180_0003

نعريف بيابان تا كوير از نظريه هاي مختلف صاحب نظران اين علوم در دنيا.اين عكس ما در هنگام بازديد پروزهاي شهرستانها گرفته ايم .اقاي مهندس بوستاني مدير كل امروز و مهندس قنبري ومهندس جهفري اينجانب ومهند س منصوري معاونت وقت اداره كل.

گون می گويد از دوستان و همراهان شنيده ام به موجب طبقه بندی های اقليمی بيش از 47 درصد خشکیهای  زمين را سرزمين های: فراخشک، خشک، نيمه خشک، نيمه مرطوب خشک تشکيل می دهد که همه اينها را (سرزمين های خشک) می نامند.

1- انزروت می گويد گياه شناسان معتقدند: بيابان ها مناطقی هستند که دارای فقر شديد پوشش گياهی هستند، يعنی از لحاظ تنوع گونه ای و تراکم گياهی بسيار فقير می باشند.

تصویر مرتبط

2- انزروت می گويد: زمين شناسان: مناطقی را بيابان می دانند که واحد سازندهای زمين شناسی شور و تبخيری (املاح گچ و نمک هستند و لذا از نظر پوشش گياهی فقير می باشند)

3- انزروت می گويد. اکولوژيست ها: معتقدند بيابان ها اکوسيستم های هستند که توليد نسوج گياهی به حداقل می رسد به طوری که از نظر توليد انرژی شيميايی فقير هستند.مهندس کارگر مهندس شاه امیریان مهندس اشجار ومهندس منصوری.وجعفری در حال توضیحات فنی.اراضی وقتی که به اراضی پست وبیابانی تبدیل می گردد باید چه کرد. ومرم اطراف باید چه گونه زندگی کنند.

 

SKMBT_C45116022916180_0008

4- گون می گويد: انسان های کره خاکی آيا از تاريخ انبياء چه می دانيد، هنگامی که خداوند فرمود:

سوره بقره آيه 29

بياد آر آنگاه که پروردگار فرشتگان را فرمود من در زمين خليفه ای از بشر خواهم گماشت.عكس ذيل كليساي است در ارمنستان به طرف مرز ايران كه درخت عناب در جوار كليسا  مشاهده مي گردد كه اينجانب در تابستان 2015 شخصا گرفتهام. ارمنستان با اينكه مساحت زيادي ندارد اما اب وهواي متنوع اي دارد. و با برنامه ريزي پروزه هاي ابخيزداري وکشاورزی نوین خوبي مي توان در بسياري از نقاط ان كشور انجام داد.عکس اینجانب در منطقه سپیدان فارس است و من گوندر ارمنستان هم کنار این کلیسامشاهده کردم. 

 عكسهايتنگ شول خودم وگونها

 5- خاکشناسان معتقدند: عرصه هايی که قوه بارخيزی يا توليد را به هر دليل مسلماً با مديريت و نوع بهره برداری از دست می دهند يا خيلی پايين می آيد، بيابان نام نهاده اند.

6- ژئومرفولوگ ها: جهت طبقه بندی بيابان ها از اختصاصات ساختاری و مورفو استفاده کرده و با تلفيق تعدادی از عوارض ژئومرفو خاص، بيابان از جمله کويرها، تپه های ماسه ای، بدلندها، رخنمون های سنگی، مخروط افکنه های آبرفتی و غيره اقدام به تقسيم بندی بيابان نموده اند.

7- خرخاگی می گويد بر اساس متداول ترين تعريف، بيابان منطقه سرد يا گرم ولی رويهم رفته خشکی است که در اين محيط از نظر تراکم و تنوع پوشش گياهی بسيار فقير است. (دکتر کوثر همکار ارجمند می گويد خرخاکی بهترين دوست من است)

8- کلاه ميرحسن  که در مناطق سرحد فارس ودیگر مناطق زاکرس یافت می شودمی گويد، ای انسان ها با شرح فوق کلاه خود قاضی کنيد آيا ما عاقلانه و تخصصی کار می کنيم يا ديمی کاری.

Photo0219

کلاه ميرحسن می گويد، کارشناسان، روستائيان، عشاير، مديران، شهری ها: کوير به زمين های رسی و پف کرده با شوری و نمک بسيار شديد گويند که تعداد معدودی از گياهان ممکن است همانند گز شوره در بعضی جاها رشد نمايند، لذا زمين های با شوری بالا و بدون گياه که به آن نمکزار گفته می شود را کوير نام نهاده اند.

درمنه می گويد. کلاه ميرحسن، انزورت. من از شما در بعضی نقاط و اقليم ها با بيابان ها نزديکترم بگذاريد من با اين انسان های دوپا حرف دارم.

درمنه می گويد ای انسان ها آيا فيلم های (مستند يا راز بقا) را می بينيد، قسم می خورم ما همه موجودات زنده (گياهان و حيوانات) همانند زندگی انسان های دوپا پر از علم عجائب می باشيم، اما هر چيز حکمتی دارد.

درمنه می گويد: به نمايندگی از گون و همراهان هشدار می دهيم بهره برداری از صمغ گياهان با نبود بارندگی و تغيير اقليم گناهی بزرگ و نفس ما را می گيرد، انزورت می گويد چطور شما انسان ها وقتی 100 ميلی گرم خون می دهيد پشت سر آن کله پاچه می خوريد.

خرخاکی می گويد ما دوست خوب انسان ها و حيوانات و گياهان در امور آبخيزداری هستيم، اگر با ما و همران و با خود مهربان و با صداقت نباشيم، همان دوزخی که در کتاب آسمانی (همه اهل کتاب خداوند) متذکر گرديده بايد انتظار کشيد.

گون می گويد. با تغيير اقليم گونه های همراه من همانند بلوط در دشت برم کازرون سر به فرو آورده و با خشکسالی.افات و امراض و غیره   از بين می رود و هشداری است برای ما انسان ها.

گون می گويد: آيا از سنگرسازان بی سنگر همان انسان های خدمتگذار و از جان گذشته و با خدا و وطن پرست که در کميته آب، برق، جاده های روستائی، کميته کشاورزی و عمران و در جبهه جنگ ايران و عراق پشت فرمان لودر و بلدوزر و پشتيبان جنگ همانند ديگر دلداران هم وطن بودند به خاطر داری.
Photo0229

 

گون می گويد: من خاطرات فراوان زياد دارم، به راستی اگر من و همراهانم از سرزمين تو رخت برکنيم تو چه خواهی داشت، به راستی انسان های امروزی شنيده ام در رابطه با عدد 350  .دانشمندان گويند بلي شندهايم .تغيير اقليم وگازهاي گلخانه اي در جو زمين مطالعه كنييد كه چگونه افزايش مي يابد هر سال.

گون می گويد با تغيير اقليم در جهان شرح وظايف سازمان جنگلها بيشتر خواهد شد.عكس ذيل حيوانات بز است كه كه درختجها را تقريبا نابود مي سازند بخصوص در فصل زمستان.

گون می گويد درست است که ما گونه های خارپشتی و بالشتکی، خارپشتی بيش نيستيم، ليکن حکمت خدا است که با اين سرشت شکل ظاهری و مقاوم به خشکی با تجربه بسيار و خاطرات فراوان، پرستار بسياری از گونه های درختی و درختچه ای و خانواده گندميان و بقولات باشيم. گون می گويد اگر کمی توجه کنی، از ديدگاه اقتصادی از گندم، سيب، انگور ديم و غيره منافع ما بيشتر به انسان ها می رسد اما متأسفانه (امان از بی اطلاعی)  اين درخت يا به عبارتي درختجه كيكم است كه در كنار ان ايستادهايم.

سوره الملک آيه (1)

خداوند مرگ و زندگی را آفريد که شما بندگان را بيازمايد.
وفرسايش را ببينيد كه چه مي كند در بسياري از ارضي دنيا.

 

 

گون می گويد به خاطر داريد در ميان جنگل فسا و جنگلذاری بنه ارسنجان و پارک انقلاب وجنکلداری کامفیروز و  جنگل شوراب چند نگهبان از من و همراهانم حفاظت می کردند؟عكس ذيل در خت بنه در منطقه اي است  در خرامه فارس ودر  ارمنستان كه جامعه بنه در كنار كوهستان مشاهده مي نماييد
Photo0767

گون می گويد از مسافران و کارشناسان شنيده ام کشور همسايه ترکيه تشکيلات حفاظتی بهتری دارد.

Photo0229

گون می گويد  مرتعدار ايراني، شما گويند طرح مرتعداری داريد، سند داريد، اگر مرتع داری که مرتعداری تعريف دارد. ايا طرح مرتعداري را با توجه به كتابجه طرح انجام داده اي يا در منزل وجادر خاك مي خورد.اگر انجام دادهاي كه به خود وطببعت ومردم مملكتت  ودولت   و خدايت  خدمت كردهاي ؟ ايا زمان كوج رعايت مي كني يا  يا هر كجا كه علف زار خوبي است مي جراني و فرار را بر قانون ترجيح مي دهي؟

گون می گويد (ای دامدار، ای کارشناس) از گونه های خوشخوراک درجه 1 و 2 و 3 تو خبر داری؟ گون می گويد چند درصد از گونه های خوشخوراک اطراف من می بينی، بله ميداني كه، خودم هم در حال تهديد و در بعضی نقاط رو به انقراض می باشم.  گون می گويد ای انسان دو پا از اصفهان به طرف ياسوج و از سميرم (قطب سيب کشور) تو گذشته ای، آيا بیابان در تپه ماهورها مشاهده نمی گردد، آيا دل ها تنگ نمی شود؟          سهم کشورها از واردات گندم ایران البته اين سهم هر ساله بنا به دلايل مختلف  اقليمي وسياسي و بازرگاني وارزي كم و زياد مي شود وزياد خرده نگيريد لطفا.

گون می گويد از کنگر و کنگرماست از جاشير و جاجوخ و از بلهر و بن سرخ  وموسیر و چويل  وکارده تو خبرداری؟ بعضی از این محصولات در ارتفاعات ایران تورانی هنوز یافت می گردد لیکن در مناطق زاکرس هنوز بهره بر داری بیشتری صورت گرفته و می توان گفت که بشر رویشگاه ان هم از بین خواهد برد.

گون می گويد از گندم کل حيدری، ده سياه و ده سفيد و جو معمولی و سن گندم (آفت) تو خبری داری؟عكس جاشير زارها كه ان هم در خطر تحديد است.جاشیر در ارتفاعات مناطق ایران تورانی.همانند شهرستانهای نیریز .داراب وغیره ودر زاکرس به وفور سازگاری دارد. فعلا.

گون می گويد آيا تو خبر داری که کشورهای فقير (از ديدگاه جغرافيايی) با گرم شدن کره زمين بيشترين صدمه خواهند ديد. وديدهاند ورو به افزايش است.

Photo0769

گون می گويد راز نهفته زياد دارم از جنگ ايران و عراق از رزمندگان نيروي هواي و ارتش وسپاه وبسيج مردمي از انسان های با خدا و وطن پرست بي ادعا. من صدای کارشناسان و عشاير و روستائيان و شهری ها که همه بر سر اين نعمت های خدادادی بحث جنگ و دعوا دارند می شنوم.
عكس گوره خر ايراني.
تصویر مرتبطتصویر مرتبطتصویر مرتبط

گون می گويد اگر بحث حفاظت و احياء و اصلاح است، که همه در علوم طبيعی و آبخيزداری در جهان تعريف دارد. اگر بحث تغيير کاربری و مالکيت مطرح است آن هم با اطلاعات آمايش سرزمين و تغيير اقليم کارشناسی دارد. ابخيزداري همين هم خدا قوت هر جند طراحي ناقص است.

گون می گويد .با توجه به مطالعات انجام شده  حدوذ ۱۵ در صذ   فلور کشور دارا هستم در 13 ناحيه رويشي ايران زمين و در بسياري از كشورهاي همسايه با خاطرات بسيار از ارتفاع 700 الی 3400 با گونه های يک ساله و چند ساله از مناطق ايران توراني تا ارتفاعات خليج عماني  و 25 استان منطقه زاكرس تا ارسباران ومناطق خزري و نجات دادن زندگی هزاران انسان و جانوران و گياهان در طول تاريخ حرف برای گفتن دارم. خانواده من وهمراه من  همانند تنگرس و ارزن و بادامك وغيره بهترين پرستاران براي زاداوري درختجه ها و درختان در طول تارخ بوده اند.

گون می گويد ای کارشناس با من گون زار و درمنه زار و گونه های همراه و مسئولان کلان کشور صادق باش. اين ارائه و آمار و ارقام صحيح است که مملکت ها را متحول می سازد. چرا در اتش سوزي ها مسئولان كلان كشور را با امار دقيق اگاه نمي كني. 

تصویر مرتبط

گون می گويد شنيده ام و هشدار است با تغيير اقليم در جهان و گرم شدن کره خاکی بسياری از معيارهای آماری و علوم طبيعی تغيير خواهد يافت از آفات و امراض، سرما و گرما، طوفانهاي وحشتناك ناگهاني .اب شدن يخ هاي قطبي و برفها در ارتفاعات جهان وبالا امدن اب اقيانوسها و مردن گياهان مرجاني و اسيدي شدن بارانها،  و زلزلها،  ورانش هاي زمينهاي كشاورزي ومراتع وجنگلها بخصوص در اراضي شيب دار به لحاظ نبود پوشش گياهي و.جابجائی کشت زارعی، و گياهان مرتعی و جنگلها،  مردن ماهی در اقيانوس ها، وحيات وحش، وكمبود  نزولات آسمانی،  تغيير در مدیرت انسانها. وبياباني شدن بسياري از اراضي زراعي و قطع درختان جنگلي براي كاربري هاي ديگر با توجه به مسايل اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي. و ميليونها پيامد ديگر كه انسانها گوش شنوا ندارند وبايد گفت ايا حقايق حضرت نوح پيامبر را در كتابهاي اسماني و تاريخي ملاحظه كرده اي .كه خداوند هشدار مي دهد و تاريخ ورق مي خورد.

گون می گويد آيا من و همراهانم (منابع طبيعی) بايد جزئی از تو باشيم يا تو (زارعت و باغبانی) جزئی از من، ای کارشناس کلاه خود قاضی کن، با مطالعه و تجربه بيشتری، علم جامع نگری شما بيشتر خواهد شد.

گون می گويد يکی از مسئولان عنوان کرده است در امر حفاظت منابع طبيعی با کمبود 300 مأمور حفاظتی در فارس مواجه هستيم و فقط 20 قرقبان برای 10000 هکتار وجود دارد.و در اين تاريخ از ادارات كل منابع طبيعي كشور استعلام نماييد كه در هر استان چند نفر قرق بان كمبود است.، 

گون می گويد با تغييرات اقليم همه موجودات زنده در خطرند، گون می گويد به راستی کوير چه تعريفی دارد و خرخاکی در گربيگان  شهرستان فسا در فارس چه می کند.  ايا فعاليت جانور خر خاكي را در طبيعت مي دانيد.

 (از خر، خاکی تا کلاه ميرحسن)  wood louse

از آنچه گذشت گفتيم، اگر گون ها و حتی درمنه زارها وتنگرسها و گراسهاي پايا ودرختجهاي مقاوم به خشكي همانند ارزن و بادامك و شن و زالزالك از سرزمين ما خداحافظی کنند ما چه خواهيم داشت؟ گفتنی است که گون ها جزو شمارش بزرگترين جنس های گياهان گلدار با 2500 گونه کاملاً مجزا در دنيا می باشد که هنوز هم در حال مطالعه است (Astragalus) گون چگونه جلو شتاب باران را مي گيرد. وپرستاري شده براي گياه ديگر كه ان گياه درون ان مي رويد.گیاه گون در کنار بادامک ایا کسی قدر شما را می داند.

 و قبلا اشاره شد.گون های ايران در مقايسه با کل فلور کشور حذوذ ۱۵ در صذ آن شامل می گردد که با توجه به مطالعات انجام شده گون های بالشتکی و خارپشتی ايران حدود 77 گونه می باشد. ضرورت دارد که بدانيم کشور ايران در نقاط مرتفع يک گونستان و در اراضی پست يک درمنه زار به حساب می آيد.عكس درمنه زارها ي دشتي كه به سه دسته تقسيم خوب .بد ومتوسط. تقسيم مي شوند

گون ها می گويند ما بزرگترين نعمت خدادادی بوديم و هستيم که از ديدگاه های مختلف از صدها سال قبل پشتوانه خاک، حفظ ذخيره نزولات آسمانی، علوفه دام ها، بهره برداری صنعتی و داروئی، سوخت حمام های عمومی گذشتگان، نجات دهند مسافران کنار جاده ها و کاروانسراهای قديم، پرستار بسياری از گونه های درختی، درختچه ای و انواع گراس ها (گندميان) پناهگاه پردگان و  و حفظ اكوسيستم بوده ايم وامروز رو به تحديديم.

آيا با ازدياد جمعيت و بهره برداری غيراصولی از منابع اب كشور و تغيير اقليم در جهان مشکلات منابع طبيعی (مادر زندگی موجودات زنده) روی کره زمين رو به تنگاه می رود آيا 50 سال پيش تا نيمه تابستان کوه برف فروشان قصرالدشت فارس را به خاطر داريد؟

آيا اين عبرتی نيست برای ما انسان ها که بتوانيم از نعمت های خدا صحيح استفاده نمائيم؟ وهشدارهاي دانشمندان در رابطه با تغيير اقليم در جهان وبخصوص خاور ميانه را جدي بگيريم.

گون می گويد آيا گوش شنوائی است، من Astragalus و درمنه زارها Artemisia و گونه های همراه بزرگترين و بهترين منابع (خدادادی) در اين سرزمين بوده ايم و با زياده خواهی انسان ها رو به تحديد است.

گون می گويد ما مهد تمدن بشری و زمانی ايران زمين امپراتوری بزرگی  بوده است بنام Great Persia  كه از دمكراسي وگفتار نيك وپندار نيك وكردارنيك سخن داشته و عدالت را پيشينه مديريتي خود مي دانسته است. وامروز مي تواند با برنامه ريزي يكي از صنعت هاي تورسيم كشور اين اثار تاريخي باشد.

گون می گويد. ۱۵ در صد فلور کشور دارا هستم، با گونه های بالشتکی و خارپشتی که حدود 77 گونه در ايران زمين می باشد ضرورت دارد که بدانيم ايران در نقاط مرتفع يک گونستان و در  اراضی پست يک درمنه زار.

گون های ايران از نظر سيمای رويشی به دو گروه با سرشت زندگی جمعی و پراکنده به عنوان يک عنصر همراه در 13 ناحيه رويشی از ارتفاع حدود 700 الی 3400 متر با گونه های يکساله تا چند ساله (علفی و خشبی) تشکيل می گردد.

منابع طبيعی کشور می گويد: مسئولان محترم کلان کشور را هوشيار نمائيد سازمان جنگل ها رو به تضعيف است بعضی از کارشناسان که دارای علوم منابع طبيعی و جامع کشوری نيستند به دنبال تضعيف و کوچک کردن اين تشکيلات بوده و گون و همراهان می گويند کارشناسان دلسوز اجرای هوشيار باشيد از مملکت خود و تشکيلات ارزنده خود دفاع کنيد. گون میگوید ای هموطن گوشی نباش باحزب باد حرکت نکن

سوره ابراهيم آيه 6

می فرمايد: که شما بندگان اگر شکر نعمت به جای آريد بر نعمت شما می افزائيم و اگر کفران نعمت کنيد به عذاب شديد گرفتار خواهيد شد.و باید گفتگون وگونه پرستار شکل ذیل نگاه کنیید.گیاه برگ پهنی که در وسط گون رویده وار ان حفاطت می کند تا بزرگ شود.

آيا زنبورهای گرده افشان با توجه به اينکه گون  Astragalus  دارای شهد فراوان و بهترين عسل، همان عسل طبيعی (Organic) گون می باشد که اطباء ايرانی و چينی برای بسياری از امراض و بيماری ها تجويز می نمايند، در گرده افشانی و ازدياد گون ها نقش داشته و خواهند داشت، پاسخ مثبت است، گون می گويد به دليل اينکه با گياهان همراه خانواده بقولات و گونه های (ريزوبيوم دار) زندگی همزيستی دارم زمينه زندگی بهتر برای استقرار من فراهم شده سپس ای دامدار اگر چرای تأخيری نباشد اين خانواده (بقولات) هم از بين خواهد رفت،به راستي

اگر من و همراهانم امروز از سرزمين تو رخت برکنيم تو چه خواهی داشت؟

کشور ايران خاستگاه اصلی و يکی از مراکز تنوع گونه های گون در دنيای قديم می باشند از آنجا که تعداد فراوان گون های ايران در مقايسه با کل فلور کشور ۱۵ ذر صذ  آن را شامل می گردد. با توجه به ويژگی مقاومت در برابر خشکی و جلوگيری از فرسايش خاک و ذخيره نزولات آسمانی و بهره برداری صنعتی و دارويی و علوفه ای و نهايتاً امور زندگی بشری ايجاب می نمايد که با توجه به آمايش سرزمين و توسعه پايدار در تغيير کاربری اراضی با برنامه بود.

 

آيا با تغيير اقليم در جهان و در ايران که هر روز مشکلات کره زمين را تنگ تر می کند، تشکيلات حفاظتی ما برای جلوگيری از تخريب جنگلها و مراتع جوابگو است و يا بوده است؟ زخم هاي كه مي بينييد براي گرفتن صمغ درخت بنه است يعني شيره  نباتي ان را مي گيرندو مگر اين بيجاره جند ميليمتر باران در سال به ان مي رسد.

ای کارشناس – کلاه خود قاضی کن – با من گون زار و همراهان و مسئولان برنامه ريز کلان کشور صادق باش زيرا اگر صادق نباشی برنامه ای نخواهی داشت و اگر برنامه نبود من و شما نخواهيم بود.


  با ما باش اين پزوهشها ادامه دارد. عكس فوق ازاليا است كه در مناطق گرم ومرطوب جهان مي رويد همانند ايالت فلوريدا امريكا.شهر سن پيترزبرگ وتمپا tampa bay يكي از زيباترين شهرهاي فلوريدا است همچنين ساحل clear water in florida كلير واتر. يعني اب روشن و زيبا.در سال 1984 زمستان به مدت دو ماه من هم در انجا کار کردم وهم زندگی.

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Top